is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen tot eene genealogie betreffende het Amersfoortsche geslacht van Ysselt (van Isselt)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gericht, den tyenden groff ende smal van sinen gude tot Ysselt. Item dat guet ten Nyenlande, gericht ende teenden als dat gelegen is. Item gericht ende teenden ende dat guet van Airehorst, alst gelegen is van der Zytwynde an Scherpenborg. item een hoeve lants, gelegen up Amersfoirde-enghe, die die Vrijehoeve geheiten is. Item die gyffte van der cappellen tot Yselt. [Stichtsch leenregister over 1394 tot 1423; fol. 42 vo. [38 vo.] Inv. Bissch. arch. 271.]

Beschouwt men deze Stichtsche acte in verband met die van 1403, dan wordt het ook op deze wijze zeker, dat Hendrik Cosyn v. Y. de zoon was van Willem v. Y. Immers uit de eerstbedoelde blijkt, dat Hendrik Cosyn zijn vader opvolgde, uit die van 1403, dat hij Willem v. Y. opvolgde. J]

d'Yvoy vermeldt ten slotte nog nopens Henricus filius. etc: „Noch verlyt met alle de voorsz. goederen en met Airehorst 1425 en laatst 1434, en na syns en Willems van Isselt syns soons doot Margriete Henrics van Isselts dor. wordt verlyt en voor haar dede hulde Johan Kerman, haar man 1440." In margine: „Sy was al met Lysenvoorde verlyt door overgifte haars vader 1435". Zie voor haar blz. 17 e.v.

Is het bij 4. B. vermelde juist, dan was Henric v. Y. in 1388 Abt van St. Pauwels te Utrecht. [Zie blz. 12.]

Omtrent Henrick Cosyn v. Y. vindt men in het oud-archief van Amersfoort nog de 2 volgende charters:

1406 Februari 4. Frederik van Blankenheym, bisschop van Utrecht, verklaart Henrick Cosyn van Ysselt te beleenen met:

„in den eersten dat gericht ende tyenden grof ende smal van „sinen goede tot Ysselt, Item dat goet ten nyen lande, gericht „ende tyenden als dat gelegen is, Item gericht ende tyenden van

„dat goet van Aelrehorst als dat gelegen is van der aen

„Scerpenberge, Item een hoeve lants, gelegen op Amersfoirde „Enge, die die venhoeve gheheyten, Item die ghifte van der „Capellen tot Ysselt, Item dat goet tot Lysenvoirde mit eggen „ende mit eynden ende mit alle sinen toebehoiren, gelegen in „den gerichte van Ysselt als hem die aehgecomen syn van dode „Willams van Ysselt zyns vaders."

Vidimus van Willem Brunaert, Prior der Predikheeren te Utrecht 1422, October 9. *]

1433. Maart 7. Henric Cosyn van Ysselt verklaart, dat hij Coenegont Jacobsdr. van Vlowyc beleent met de tienden van het

1) Zie blz. 14.

2) In zijn familiesgewijze aanteekeningen, in het oud-archief te Amersfoort berustende, vermeldt van Rootselaar nog een charter van 9 Oct. 1406. „Cosyn van Ysselt, zoon van Willem". Dit is echter te Amersfoort nergens te vinden. .