is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen tot eene genealogie betreffende het Amersfoortsche geslacht van Ysselt (van Isselt)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van I., onmundige zonen (12. A. 1 en 2) van wijlen Jhr. Cornelis v. I., en het laatste 4e part behoort aan Agatha Cools, wed0. Jhr. Cornelis v. I. (als voren).

17 Aug. 1669. Huga van Ommeren, wed8. Jhr. Justus Sas, (zoon van 11. A. 2), transporteert aan Agatha Cools, wed6. Jhr. Cornelis v. Y., 1/i part van 4 dammaten land, gelegen langs de Eem (als voren).

8 Febr. 1678. Huga van Ommeren, wede. Jhr. Justus Sas, transporteert aan Agatha Cools, wede. jhr. Cornelis v. Y., de helft van 4 dammaten land in Isselt, daar Zuidwaarts aan grenzen de erfgenamen van den gewezen burgemeester van Amersfoort, Mr. Willem van Dam (als voren).

22 Juli 1679. Marritgen Thomas, wede. Huych Aiberts, verklaart van Agatha Cool, wede. Jhr. Cornelis v. Y., alle pachtschulden van haar man te zullen betalen (als voren).

30 April 1690. compareert voor Notaris H. van Woudenbergh te Utrecht, vrouwe Agata Cools, Vrouwe van Isselt, tevoren weduwe en boedelhoudster van za. de Hr. Cornelis van Isselt, in zijn Edts. leven Heer van Isselt, in presentie van den Heer Anthoni van Wyckersloot, haar tegenwoordigen man. Zij regelen eenige verschillen met Hr. Henrick Maximiliaan de Bredenroode, Heer van Bolswaert, in huwelijk hebbende vrouwe Bregitta Theresia Noomsl) en de Hr. Abraham van Ulenbroeck als curator over Jhr. Willem Franciscus Nooms, Hr. van Aarlanderveen, over eenige goederen in het gerecht van Isselt. Met haar handteekening. (Notarieel archief der stad Utrecht).

18 Juli 1690. Maximiliaen de Breedenroede, Heer van Bolswaerd, transporteert aan Agatha Cools, eertijds weduwe van Cornelis v. I., geassisteerd met haar eheman Anthonis van Wyckersloot, een huis met boomgaard en 4 kampen land, strekkende aan het Cappelleland en aan het land van Mr. Pieter van Dam (als voren) *).

Cornelis van Y., hiervóór genoemd, had uit zijn 2e huwelijk 2 zonen. A.

In het Rijksarchiefdepöt te Utrecht berust het „Leenregister der Heerlijkheid Isselt. Oerenoveert bij Jor. Cornelis van Isselt, Heer van Isselt. Anno 1647" (één deel). Gerechterlijke archieven Provincie Utrecht. (No. 2021. R.A.) Hierin komen ook nog verschillende oudere, hiervóór bij de betrokken personen vermelde beleeningen voor met de Heerlijkheid Isselt (gerechte, thienden groff ende smal van de goeden tot Ysselt); item dat

1) Zie voor de familie Nooms bij de eerste Trouw van Cornelis v. Y.

2) In zijne familiesgewijze aanteekeningen vermeldt van Rootselaer nog: Consignatieboek. 1680. fol. 116. Vrouwe Agatha Cools, Vrouwe van Isselt. Noch op het archief van Amersfoort, noch op dat van Utrecht heeft men kunnen nagaan, waarop deze aanteekening slaat