is toegevoegd aan je favorieten.

Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die, juist omdat ik ze zoo herhaaldelijk gebruikte, niet geregeld in de noten vermeld konden worden.

In het eerste hoofdstuk viel uit den aard der zaak veel nadruk op de geschiedenis van handel, kunsten en wetenschappen en onder de laatste weer speciaal op medicijnen, natuurwetenschappen en geografie. Overigens zijn de gewone bibliografieën en handboeken gebruikt. Voor Nederland waren de volgende werken vanzelf aangewezen: Blok, „Geschiedenis van het Nederlandsche Volk", Colenbrander, „Patriottentijd", Japikse, „Handboek der staatkundige geschiedenis" en Goslinga, „Slingelands efforts". Voor Indië was dit het geval met de Jonge's „Opkomst van het Nederlandsen gezag", Klerk de Reus' „Geschichtlicher Ueberblick", Lauts' „Geschiedenis der Nederlanders in Indië" en het artikel van Heeres, „Compagnie", in de „Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië".

Wat betreft Japan heb ik mijn voorstelling dikwijls te danken aan het werk van Brinckley, „History of the Japanese people" en, hoewel minder, aan diens „China and Japan". Daarenboven moet ik hier noemen: Prof. De Visser's „Oud en nieuw Japan", Rathchen's,, Japans Volkswirtsschaft undStaatshaushalt" en vele artikelen uit tijdschriften en publicaties van verschillende genootschappen, in het bijzonder uit de „Transactions" der Asiatic Society of Japan. Op laatstgenoemde berust in hoofdzaak het boek van Roux de la Mazelière, „Le Japon, histoire et civilisation". Tenslotte dienen de ten deele nog in handschrift liggende aanteekeningen van Titsingh vermeld.

Bij het handelshoofdstuk moest ik den lezer eerst oriënteeren over den toestand, gelijk die aan het begin der 18e eeuw bestond en reeds ten deele door Nachod was behandeld. Voor het overige heb ik, behalve in de archieven en in sommige Japansche werkjes, bouwstoffen hiervoor gevonden in de geschriften der ooggetuigen: Kaempfer („Geschichte Japans") en Thunberg („Resa uti Europa, Africa, Asia") en die van vele oudere auteurs. Van deze was reeds veel gebruik gemaakt in Münsterberg's „Japans auswartiger Handel". Dan zijn na het algemeene overzicht verschillende bijzondere onderwerpen behandeld, waarbij uit den aard verechillende literatuur gebruikt en in de noten vermeld is.

Hoofdstuk IV, Japan voor Europa, draagt de sporen van bij-