is toegevoegd aan je favorieten.

Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

DE WERELD BUITEN JAPAN1).

§ I. INLEIDENDE BESCHOUWINGEN.

De groote ontdekkingstochten ontsluiten den nieuwen tijd: aldus de gebruikelijke historische opvatting. Bij deze toont zich onder al de groote stroomingen en verschuivingen, welke in de 15e en de 16e eeuw den overgang kenmerken, bijzonder scherp de grens van de middeleeuwen. Zij openen een onbekend verschiet en duurzaam verkeer langs nieuwe wegen, naar verre landen en zeeën, naar Oost en West. Tegenover de voorstelling, als zou de aarde zich groepeeren om de Middellandsche Zee met Rome als middelpunt, ontstond een nieuwe opvatting door proefondervindelijke bevestigde beredeneering der verschijnselwereld. Een resultaat werd verkregen, dat zich als vanzelf sprekend deed kennen en dat door eigen aanschouwing was na te gaan.

Van dit standpunt bezien vertoonen zich die tochten als een phase in het doordringen van de individueele richting, die de nieuwe tijd zou brengen, en tevens als een mijlpaal op den weg naar algeheel veranderde verstellingen van de stoffelijke ruimte. Men ontdekte niet alleen, dat de aarde een bol was, maar ook, dat zij slechts als één onder de vele hemellichamen kon gelden en een gering onderdeel was van een geheel stelsel, dat zich bewoog volgens vaste wetten. Een natuurbeschouwing won veld, die

») Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, hier meer dan eenige voorname verschijnselen aan te stippen, die voor het verkeer met en den Invloed op en van Japan van belang leken. Deze zijn reeds in de inleiding aangeduid, met name de „verlichtingtliteratuur", de opkomst van natuurwetenschappen en medicijnen en techniek, handel en verkeer, en de betrekkingen tusschen Europa en Azië.

Japan. 1