is toegevoegd aan je favorieten.

Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een te vinden in deel I van Salmon's „Tegenwoordige staat" en een in lak met paarlemoer, die bewaard wordt in het Nederlandsen Museum te Amsterdam. Van alle drie leek de hierbij afgedrukte mij de duidelijkste en meest karakteristieke.

2. De vier afbeeldingen (plaat III—VI) van verschülende deelen van het eiland zijn genomen naar eenige der reproducties van een gekleurd Makimono (rolschilderij) door Hirowatari Köshu. Deze komen voor in een Japanschen historischen platenatlas over de buitenlandsche betrekkingen (Taigai shiryö-jijitsu daikwan)x). De rol is in het bezit van graaf Atsushi Matsuura te Hirado, en zou, daar Köshu in 1784 op 48-jarigen leeftijd gestorven is, in de 30 jaar daaraan voorafgaande geschilderd zijn. Evenwel is het zonderhng, dat het Compagniesschip, dat er ook bij is afgebeeld, den naam Alblasserdam op den spiegel voert, terwijl een schip van dien naam pas in 1786 in Japan aankwam.

Het eiland 2) was van den vasten wal door een gracht gescheiden, waarover een brug. Rechts daarvan stond een huis voor de shitanin, die er wacht hield, benevens het dubbele plakkaat, deels van de regeering te Yedo, vermeldend wie alleen mochten binnengaan 8), hoe men zich te gedragen had, wat er niet mocht gebracht, hoe smokkelhandel werd tegengegaan enz., deels van den Otona, voor zijn verordeningen. Want het eiland was een wijk op zich zelf en bezat als zoodanig een poort; maar deze was hier altijd gesloten en we zien op afbeelding III een Hollander daaromheen kijken in gesprek met een Japanner, denkelijk een lid van het compragilde: deze riep men door een afgesproken signaal daar heen. Van de poort leidde een straatje naar de hoofdstraat, die het eiland in volle lengte doorsneed, 236 schreden lang (de breedte van Deshima mat er 82). Deze was de oorspronkelijke en het eerst bebouwde, met houten gebouwen, die beneden pakhuis en boven woning waren. Aan het eene uiteinde van de straat was de dubbele „Waterpoort" (plattegrond no. 20) in den wal, welke het geheel omsloot; daar loste men de sloepen, die de goederen uit

*) Ter Leidsche Universiteits-BibUotheek.

») Ik verwijs hier naar het artikel in „Indië" 4e jaargang, blz. 484, waar ik dit alles uitvoeriger heb besproken.

») Een breedvoeriger vertaling van alle dergelijke bevelen en verordeningen geeft Kaempfer. IV, a.w.. cap. 10, editie Dohm, II, blz. 129 vlgg. Het handschrift in bet Britsch Museum gaf eenige afwijkingen, echter niet van genoeg belang om ze uitvoerig te vermelden.