is toegevoegd aan je favorieten.

Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joan Baptista Sidoti *) in 1668 uit aanzienlijke Siciliaansche familie geboren, trad in persoonlijken dienst van kardinaal Ferr rara, klom op tot auditeur, en had goede vooruitzichten. Hij gaf dit alles op om in Japan de grootste gevaren te gaan trotseeren. Volgens Sidoti zelf zou Innocentius XI reeds besloten hebben de Japansche missie te herstellen, welk plan echterwasbhjvenrusten; hij zelf kwam met het verzoek om naar Japan gezonden te worden bij Clemens XI, bij gelegenheid dat deze Mgr. Tournon, patriarch van Antiochië, naar China zond om de onderlinge twisten der verschillende orden bij de missionarissen bij te leggen, en om de zending van een gezantschap van keizer K'ang Hi te reciproceeren. Na vergeefs getracht te hebben om Sidoti terug te houden, verleende Clemens hem een opdracht en hij vertrok niet Tournon op een Fransen schip (1703).

Onderweg was hij op zeer vertrouwehjken voet met den legaat, die hem raadpleegde over allerlei kwesties. Zij scheidden en Sidoti ging naar Manilla, waar hij bij afstammelingen van uitgeweken Japansche Christenen en met hulp van oude boeken zoo goed mogelijk de taal bestudeerde. Hij beoefende ook de prediking en werken van barmhartigheid onder de bevolking en stichtte inrichtingen. De gouverneur had eerst bezwaar om hem te laten brengen, maar tenslotte werd een schip uitgerust. Bij de Japansche kust praaide men tevergeefs een Japansche visschersboot; aan land werden seinvuren ontstoken. Eindelijk kleedde Sidoti zich op Japansche wijze als sumarai en werd na afscheid vande bemanning 's nachts op het eiland Yakushima achtergelaten (naj aar 1708).

Hij ontmoette een boer, die eerst van de gewapende venichijning schrikte, doch later met eenige buren terugkwam. Zoo raakte Sidoti te Satsuma en na correspondentie van den daimyö met de bugyös te Nagasaki werd ook hij daarheen opgezonden. Weer

») Na de uitvoerige publicatie bij Valentijn, a.w., blz. I58 vlgg., na het pamflet van Augustin de Madrid, „Relacion del viage que hico el Abad D. Juan Baptista Sidoti de» de Manila al Japon embiado par el Papa Clemente XI" en de daarvan onafhankelijke berichten bij Charlevoix (Histoire et descripöon générale du Japon II, Mi. 14), na de artikelen, waarin behalve deze ook Hakuseki's werk en andere Japansche bronnen zijn gebruikt (in: Les Missions Catholiques XVI, blz. 333, 343, 353, 367, 380door Wright in Transactions Asiatic Society of Japan IX, blz. 156—r72, en door Löhnholm in Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ost-Asiens VI, blz. 149— r8o) heb ik hier weinig nieuws en dat nog niet eens van geheel betrouwbaren aard (het bericht over zijn laatste verhoor) kunnen bijdragen.

Japan.