is toegevoegd aan je favorieten.

De Klokkenberg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds om haar oorsprong gestempeld als een werk van den grooten God, die allen arbeid in het klein begint? Ja, God de eer, die het Van der Brugghen en zijn vrienden in het hart gaf, ja, in hen de behoefte levendig wekte, aan een afzonderlijke sdiool, „waar", zooals hij zelf schrijft, „christelijk gebeden en van den Messias, dien ook wij gevonden hadden, vrijuit mocht gesproken worden". Maar ziet nu eens dat kleine, schier onmerkbare begin! Een bewaarsdiool. En daarna een lagere school. En eindelijk een stekje, voorzichtig, heel voorzichtig uitgezet voor een kweekschool. Ja, wat was ook de aanvang van de Normaalschool k 1 e i n, al waren op 6 Mei '46 die 6 eerstelingen voor hun tijd al spoedig „van zessen klaar": de eerste, Directie van die dagen! hadt gij hem er soms voor uitgekozen? de eerste droeg zoo waar ook al den naam van Jan Klein! Dat vraagt haar een van de 6 Van Noorten, die hier zijn geweest, neen, het bleef hier niet klein, dat zouden zeker! — ja, altijd „meester boven meester!" — de 8 Roosjen's in koor U willen toeroepen, die allen in Klokkenbergs hof zijn gekweekt.

Ja, klein! En toch, met wat grootsche idealen was de stichter vervuld! „Hoeveel plannen", schreef hij eenmaal neer, „heb ik tot stichting eener kweekschool niet op mijn eenzame wandelingen in mijn hoofd ontworpen, hoevele kapitalen bij inschrijving gecreëerd, hoevele seminarien gebouwd!" Helaas, hij moest er op laten volgen: „de kapitalen, de gebouwen zijn niet gekomen", al voegde hij, de uitnemende geloofsman er dankbaar aan toe: „maar zooveel heb ik toch ondervonden en met, eigen oogen gezien, dat plannen, met God voor Zijn zaak gemaakt, geen luchtkasteelen zijn, al komen zij niet altijd naar eigen bestek en teekening uit". Geen wonder, dat hij juist in dat kleine iets groots voor de toekomst zag en „de oogappel van Van der Brugghen" heeft dan ook nu reeds SA van een eeuw bewezen, dat hij met den kijker des geloofs goed had gezien. Mochten Stedelijke Regeering, Gedeputeerde Staten, zelfs Ministerie — leest eens het Nijmeegsch Schoolblad van die dagen, door Van der Brugghen geredigeerd — de Cunctators, ja de Alva 's rol vervullen, om hem bij zijn pogingen door dralen en wachten en uitstellen maar af te matten, de steenen, hem op zijn weg voor de voeten geworpen, werden hem wetsteenen, waarop het zwaard werd gescherpt. Zonder ook maar eenigszins te kort te doen aan de waardeering van de Van Lijndens, de Mackay's, en de Zubli's, die met hem in ge»