is toegevoegd aan je favorieten.

Het bankwezen in Nederlandsch West-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

biljetten kan bereiken. Men zal dan ook als gevolg van den maatregel een standvastigen muntvoorraad kunnen verwachten, welke voor het verkeer in de kolonie van zóó groot belang is, dat de hervorming alleen daarom reeds gerechtvaardigd zou zijn. De zorg van het gouvernement voor het muntwezen, die altijd veel te kort geschoten heeft en, gezien de omstandigheden, ook nooit volkomen bevredigende resultaten kan hebben, zal vervangen worden door een automatisch werkend toezicht van het publiek en dat is de beste oplossing die zich laat denken. Bovendien verkrijgt men door den maatregel de zekerheid, dat verzilvering van de biljetten te allen tijde mogelijk zal zijn, hetgeen voor de waarde van die biljetten een veel hechtere grondslag is, dan alle mogelijke looze bepalingen omtrent dekking en verwisselbaarheid.

Wil men in de kolonie bankpapier hebben, dat te allen tijde remittabel is, dan ligt het voor de hand daarvoor het in Nederland gangbare bankpapier te gebruiken, d.w.z. de biljetten van De Nederlandsche Bank. De noodzakelijkheid van een afzonderlijke koloniale papierbank komt daardoor te vervallen. Bezwaar kan het opheffen daarvan niet geven: tot het voeren van goudpolitiek is zu* toch niet in staat. Daarentegen zijn aan deze oplossing verschillende voordeelen verbonden. Vooreerst zal de circulatie daardoor voorgoed worden losgemaakt van het grondcrediet en de overige credietzaken van min of meer twijfelachtige deugdelijkheid, waarmede de Guracaosche Bank zich, bij gebrek aan betere, bezighoudt. Bovendien verdwijnt op deze wijze een concurrent van het tooneel, die, als het verkeer in de kolonie werkelijk toeneemt, zich ongetwijfeld van een deel der zaken zal trachten meester te maken. De kans op het ontstaan van een sterke bankinstelhng, die in staat is zich ook op het terrein van de credietverleening te begeven en zoodoende de ontwikkeling van den welstand kan helpen bevorderen, wordt daardoor vergroot

Op het oogenblik toch biedt Curacao — evenals Suriname — nog volstrekt geen ruimte voor meer dan één concurreerende bankinstelling van eenige beteekenis. Onder de particuliere bankiers zijn er wel, die zaken hebben gemaakt. Het huis Maduro & Sons — thans wat de bankzaken betreft vervangen door M a d u r o 's Bank — neemt onder hen verreweg de voornaamste plaats in. Maar juist de concurrentie van deze particuliere bankiers, die in de verschillende plaatsen „op de kust" hun vrienden, zelfs dikwijls hun verwanten hebben en een grondige kennis van den toestand