is toegevoegd aan je favorieten.

Een eeuw veeartsenijkundig onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men stelde zich dus de inrichting eener Veeartsenijschool alweer zeer eenvoudig voor, had dus blijkbaar geen begrip van wat nood* zakelijk was. De Staatsraad bleek beter kijk te hebben op de zaak en was zoo verstandig den Koning te wijzen op het onvoldoende van het ontworpen plan.

Oordeel van den Staatsraad over het plan voor een veeartsenijschool te Zutfen.

Dit merkwaardig, reeds op 17 Maart 1807 gegeven advies luidde als volgt:

Snul

Uw Majesteit heeft bij dispositie van den 25»ten Februari 1.1. in handen van de Sectie van Wetgeving en Algemeene Zaken bij den Staatsraad gesteld een Concept decreet tot het etablisseenen en net oprigten eener school tot de Veeartsenij*kunde te Zutphen.

Daar het heilzaam oogmerk van Uwe Majesteit daarhenen schijnt te strekken om de gedagten der Sectie omtrent zoodanig etablissement in dit koning* riik en wel omtrent de opgegeven details en plaatsing van dat school te Zutphen te kennen, zoo zullen wij ons de eer geeven, de geproponeerde inrigting eerst kortelijk op te geeven, en dan onze aanmerkingen daarbij te voegen.

Dit School van Veeartsenijkunde te Zutphen geëtablisseerd zoude tot onderwijzers hebben, Een Lector, Twee Meedehelpers en een Bediende te

zamen op een belooning van f 2450.—

Voor het cabinet en voor Instrumenten

en Boeken jaarl 300.—

Voor aankoop van Vee jaarlijks .... * 100.— Voor aankoop van voeder, licht, vuur, medikamenten en andere kleine uit*

gaven jaarlijks , * 700.—

Zoodat deze jaarlijksche uitgaven zouden bedragen f 3550.—

^ Hierbij is het ontwerp gecalculeerd op eene uitgave voor eens tot huis, stallingen, cabinet van Instrumenten en Boeken, dan waarvan die sommen voor Boeken en Instrumenten slegts op f 700.— zijn begroot en het overige niet is uitgetrokken.

Op dit Instituut zoude nu onderwezen worden in alle takken tot de Veeartsenijkunde betrekkelijk, en wel bijzonder in de Huishoudkunde der dieren, in de Physiologie, de Anatomie, de Pathologie, de Pharmacie, de Chemie, de Botanie daartoe relatief en in de Practicq omtrent dezelver uit* en inwendige ziektens, benevens de Verloskunde en waaromtrent de details van onderwijs nader bij Instructien be* paald zouden worden.

Dit ontwerp van Inrigting inziende, moeten wij vooraf aanmerken, dat wij de Oprigting van een Veeartsenijkundige School in dit Rijk niet alleen nuttig, maar onontbeerlijk houden, zoo zelfs dat wij het voor een der grootste gebreeken van Open* baar Onderwijs houden dat nergens in dit Land daarin onderwezen wordt, schoon de landbouw en veeteelt eene der voornaamste bronnen van Welvaart opleeveren.

Dan hoezeer wij hiervan overtuigd zijn, kunnen wij ons niet verbeelden, dat aan dit gebrek, en aan deeze algemeene behoeften eenigermate zoude kunnen voorzien worden door het plaatsen van een zoodanig onderwijs te Zutphen, en wel in zoodanig min uitgestrekt bestek.

Wij verbeelden ons veeleer, Sirel dat zoo aan deze behoeften met ernst en tot algemeen nut zal voorzien worden, zulks niet gevoeglijk zal kunnen geschieden, als op eene der Universiteiten van dit Rijk, ten einde in die algemeene kweekschool kundige mannen geformeerd worden, die dan als zoodanige zich in het Rijk verspreiden om hunne verkregen kundigheden aan andere mede te deelen, en de kwalen en ziekten van het Vee te geneezen.

Immers zal het niet ontkend kunnen worden dat de anatomie. en botanie voor het dierenrijk niet afzonderlijk, althans niet als zeer gebrekkig onderwezen kunnen worden.

Dat men op de Universiteiten van dit Rijk Botanische Tuinen heeft, aldaar in de Anatomie en andere aanverwante wetenschappen onderwijst en alle die hulpmiddelen bij de hand heeft, die tot een volledige kennisse der Veeartsenijkunde leiden.

Hier komt bij, dat deze Wetenschap tot dus* verre in dit Land verzuimd zijnde, er naauwelijks Inlanders zullen zijn te vinden, in alle takken der Veeartsenijkunde genoeg bedreven, om daarin met vrugt Onderwijs te kunnen geeven. Men zal dan genoodzaakt zijn om of bekwame Jongelieden van hier naar Buitenlandsche Veterinaire Schooien, ter onderwijzing en voor rekening van Uwe Majesteit te zenden, of om vandaar bekwame mannen her* waarts te roepen, die in deeze Wetenschap be* dreeven zijn, en in staat bevonden worden om daarin onderwijs op eene der Universiteiten te geeven.

Dit onderwijs zal in weinige jaren bekwame mannen kunnen formeeren die door het Gouver* nement hier en daar in het koningrijk geplaatst worden of zich zelve plaatsen om eens gevestigd onderwijs aan andere meede te deelen en de ziektens en kwalen van het Vee te geneezen.

Wij moeten hierbij opmerken, dat ook de Ver* gadering tot de Landbouw in den Jare 1806, alhier op order van het Gouvernement te zamen geroepen over deeze zaak aldus schijnt geoordeeld te hebben, daar wij in derzelver notulen reeds een plan vinden om zoodanige Veterinaire School bij eene der Universiteiten in dit Rijk op te rigten, teneinde zulks tot een kweekschool zoude kunnen dienen, om kundige Vee*artsen te verkrijgen, en die zig door het geheele Rijk zouden vestigen.

Dit zoo zijnde moeten wij dit aangelegen object beschouwen, als in verband staande met de geheele inrigting van de Universiteiten van dit Rijk, en en zouden over zulks van gedagten zijn, d*t Uwe Majesteit dit ontwerp tot het etablisseeren van een veterinaire school, zoude behooren te zenden aan den Minister van Binnenlandsche Zaaken, teneinde dezelve de consideration en advies konde inwinnen van hen die door Uwe Majesteit zijn belast met de inrigting, uitbreiding en verbetering van de Universiteiten in dit Rijk en het aldaar te houdene onderwijs, opdat Uwe Majesteit ook deze conside* ration ontfangen hebbende, over het geheel zoude kunnen besluiten zooals met algemene nut, en de welvaart van deeze aangelegene wetenschap der Veeartsenijkunde best zoude bevonden worden overeen te koomen.