is toegevoegd aan je favorieten.

Een eeuw veeartsenijkundig onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tischen Bezirk behufs Einführung in die tierarztliche Praxis nach Einteilung seitens des Rektorates" gedurende de laatste groote vacantie voor het afnemen van het laatste gedeelte van het Veeartsenijkundige examen zooveel nut heeft, is aan gerechten twijfel onderhevig.

Aan de „V eterinarmedizinische Fakultat der Universitat zu Zürich" bedraagt ook de duur van de studie evenals te Bern aan de „Veterinarmedizinische Fakultat der Universitat" 4 jaar. Daar het aantal docenten aan beide faculteiten over het algemeen veel te klein is, zijn ook hier vaak te veel vakken in een hand vereenigd, zeer zeker ten nadeele van het onderwijs. Ook worden een enkele maal veel te heterogene vakken door één docent onderwezen. Zoo geeft b.v. te Zürich een Oberassistent de kliniek voor kleine huisdieren naast hoefbeslag en pharmacologische oefeningen.

Aan de „Veterinarhogskolan" te Stock* holm duurt de studie eveneens slechts 4 jaar. Het aantal docentenis vrij gering, waardoor door één hoogleeraar te veel vakken worden gedoceerd. Zoo geeft b.v. één gewoon hoogleeraar de inwendige ziektekunde van alle dieren, naast infectieziekten, veterinaire parasitologie, phar* macologie en toxikologie, interne kliniek en de geheele kliniek van kleine huisdieren met inbegrip van het röntgenonderzoek. Dit laatste missen wij tot nu toe hier. Zeer te waar* deeren is overigens het door de studenten van het laatste studiejaar doen verrichten van de melkcontröle aan de productie* en con* sumptieplaatsen. Vooral de laatste methode van onderzoek is toch zeker voor den aan* staanden dierenarts van zeer groot belang, te meer daar het chemisch onderzoek van de melk in het laboratorium alleen, zonder onder* zoek van het dier zelf, niet altijd bevredigende resultaten zal geven.

De drie Fransche veterinaire onderwijsinrichtingen met name „les écoles natio* nales vétérinaires" te Alfort, Lyon en Toulouse zijn nog geen hoogescholen; alle colleges zijn obligaat. Gedeeltelijk bestaat aan deze inrichtingen nog een internaat. Het aantal docenten is vrij beperkt. Het aantal leer* stoelen bedraagt b.v. aan de „Ecole natio* nale vétérinaire d'Alfort" slechts 10, zoodat de docenten met te veel vakken overladen zijn, en het wetenschappelijk onderzoek daarom eenigszins in het gedrang moet komen. Zoo bestaat b.v. slechts 1 leerstoel voor medische botanie, voederplanten, medische

zoölogie, pathologie van parasitaire ziekten en klinische lessen. De methoden van klinisch onderzoek worden al in het tweede halfjaar van het tweede studiejaar gegeven, om voor de speciale diergeneeskundige opleiding nog over twee geheele jaren te kunnen beschikken. De geheele propaedeusis is vooral op de vorming van den toekomstigen dierenarts gebaseerd, slechts het noodzakelijke wordt hier in deze vakken onderwezen. Laboratorium* werk is vooral in de propaedeutische vakken, maar ook in de klinische laboratoria tot een minimum beperkt. In het programma, dat over het algemeen niet veel van het onze afwijkt, zijn nog als aparte colleges vermeld „Terato* logie" en „Pathologie aviaire."

Aan de „Ecole de médicine vétéri* naire de 1'État a Cureghem" in België, bedraagt de eigenlijke vakstudie voor een dierenarts 4 jaar. Na het eind*examen van H.B.S. of Gymnasium ontvangt de a.s. dieren* arts een groot deel van de propaedeusis ge* meenschappelijk met de a.s. medici, apothekers, tandartsen enz., zoodat de geheele studie feitelijk 6 jaar duurt. Uit een maatschappelijk oogpunt zeker een goede regeling.

Terwijl énkele vakken, die bij ons wel worden gedoceerd, niet in het programma te Cureghem worden vermeld, is er daarentegen in dat programma een vak genoemd, dat onze aan* dacht verdient en in onzen lesrooster als af* zonderlijk vak ontbreekt n.1. „1'Anatomie pa* thologique chimique".

Aan het „Royal Veterinary College" te London duurt de studie voor gewone dierenartsen 4 jaar, alleen voor studenten, welke den graad van „bachelor of Science" aan de Universiteit hebben verworven, is de duur der studie 5 jaar. De laatstgenoemde categorie van studenten moet een uitgebreidere kennis in verschillende vakken hebben, moet een omvangrijker examen afleggen en is ook in de gelegenheid gesteld aan de Universiteit prac* tisch te werken. Het aantal docenten is nog vrij klein (10), zoodat hier ook weder zeer zeker ten nadeele van het wetenschappelijk onderzoek te veel vakken door één hoog* leeraar moeten worden gedoceerd. De ver* schillende onderwijsvakken komen vrijwel met de onze overeen, terwijl enkele vakken, die aan onze inrichting gedoceerd worden, niet in het programma zijn vermeld. Enkele vakken b.v. de vergelijkende physiologie van alle huisdieren worden vrij uitvoerig besproken, ook wordt b.v. „Harness and Saddlery" prac* tisch gedemonstreerd. Een vrij goede maat*