is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5- Rentebrief, groot 1 pond Vlaamsch 'sjaars, uit 17 hont land in het Westambacht van den Haag. 1571.

1 charter (reg. no. 6).

REGESTENLIJST.

1. 1519 December 29.

Jacop van der Wiele Adriaens zoon en Gijsbrecht Dirycx zoon, schepenen van den Hage, oorkonden, dat Pieter Claes' zoon verkoopt aan het Heylige Cruys te Eykenduynen de helft van 11 hont land, gelegen in het Westambacht van den Hage.

Gescreven upten XXIXen dach in Decembri anno XVc ende negentien.

Oorspr. (Inv. no. 1). De beide schepenzegels vèrloren.

2. '1527 April 25.

Geryt Bruyns zoon en Jan Cornelis' zoon Cammaicker, schepenen van den Hage, oorkonden, dat Claes Jacops zoon verkoopt aan het HeiligeCruysgildt te Eyckenduynen eene jaarlijksche rente van 15 stuivers, gaande uit 8 hont land in Escampt, losbaar met den penning 16.

Upten vijf ende twintichsten dach van Aprille anno XVc zeven ende twintich.

Oorspr. (Biv. no. 2). Met twee geschonden schepenzegels in groene was.

3. 1529 November 16.

Ghijsbrecht Diricx zoon Cammaker en Kors Pieters zoon van der Beeck, schepenen in den Hage, oorkonden, dat Margriet Willemsdochter, weduwe van mr. Cornelis Hoen, heeft verkocht aan het Heilige-Cruysgilde de helft van 11 hont land te Eyckenduinen, waarvan het gilde nog zes jaar lang de huur zal innen.

Opten XVIen dach van November anno XVc negenentwintich.

Oorspr. (Inv. no. 1). Do beide schepenzegels verloren.

4. 1531 Maart li

Kors Pieters zoon van der Beeck en Marten Adriaens zoon, schepenen van den Hage, oorkonden, dat de weduwe van wijlen Marten Adriaens zoon verkoopt aan Pieter Ghijsbrechts zoon en Jacop Jans zoon upte Beeck als gildemeesters te Eyckenduynen eene jaarlijksche rente van 10 pond Hollandsch, gaande uit 7% morgen land, gelegen in het Westambacht van den Hage.

upten eersten dach van Maerte anno XVc eenendertich

nae tscriven sbisdoms van Utrecht.

Oorspr. (Inv. no. 3). De beide schepenzegels verloren. N.B. In dorso staat, dat Adriaen Claes' zoon te Eykenduynen 5 van de 10 pond zal betalen, omdat hij de helft van de 7^2 morgen land gekocht heeft, blijkende uit een schepenbrief van 13 Maart 1559.

11