is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17. Consent brief van den prior van net convent bion aangaande oen eigendom van 3 rentebrieven uit twee woningen te Rijswijk en uit een huis in den Haag. 1548.

1 charter (reg. no. 37).

18. Rentebrief voor Jan Andries' zoon, groot 4 pond 5 schellingen Hollandsch 'sjaars, uit land in Voorburg. 1458.

1 charter (reg. no. 15).

19. Rentebrief voor Pieter en Dirc Dircs zoons, groot IJ pond Hollandsch 'sjaars, uit 7 hont land in Voorburg. 1469.

1 charter (reg. no. 21).

20. Rentebrief, groot 1 pond Hollandsch en 5, schellingen 's jaars, uit % van 7 hont land in Voorburg. 1494.

1 charter (reg. no. 30).

21. Rentebrief, groot 2 pond Hollandsch 's jaars, ten laste van Phijtgen Heynricxs dochter, weduwe van Aelbrecht Adriaens zoon te Delft. 1548.

1 charter (reg. no. 36).

22. *Akte van aflossing van eene rente, groot 18 pond 'sjaars. 1472.

1 charter (rég. no. 23).

IV. Proven.

23. Akte, waarbij het klooster op zich neemt het onderhoud van Gheertruyt Pieters dochter van Stompwijk. 1530.

1 charter (reg. no. 35). N.B. Deze akte bevindt zich in het kaartboek van het klooster Bethanië (Inv. no. 7), waarin het zal geraakt zijn, doordat Dirk Tromper van beide kloosters rentmeester is geweest.

REGESTENLIJST.

1400 Juni 12.

Aernt van Oesterwijc verkoopt aan Allaert Jan Hughen zoons zoon % van 14 morgen land in Tedigher brooc. Int jair ons Heren dusent ende vierhondert op sinte Odulfus' dach.

Oorspr. (Inv. no. 6). Met het geschonden zegel van den oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1449 Juli 20 (zie reg. no. 13).

1405 Maart 20.

Heynric Willems zoon van Oosten en Clemeyns Dircs dochter verko>