is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. 1832 Februari 29.

Zveder, heer van Apecoude, ridder, verkoopt aan het klooster van Loesdunen de Smale Hove te Monster.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert ende twe ende dertich des Saterdaghës na sinte Mathijs' daghe.

1) Oorspr. (Inv. no. 36). Met restant van het zegel van den oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1524 » Januari 16 (zie reg. no. 97).

2) Gevidimeerd in bovengenoemd transfix. N.B. Gedrukt in De Navorscher 1917 blz. 526.

12. 1345 September 4.

Clemens, paus, draagt aan den abt van het klooster van S. Aubertus te Cameracum de bescherming op van de kloosters der Cisterciënser orde. Datum Avinione II nonas Septembris pontificatus nostri anno quarto.

Geïnsereerd in den brief d.d. 1451 November 8 (reg. no. 49).

fiV'W N.B. Waarschijnlijk is Clemens VI bedoeld; Clemens V,

" l.;''' die 5 Juni 1305 paus werd, vestigde zich eerst in Maart

1309 te Avignon.

13. 1355 Juni 80.

Hertog Willem van Beyeren, graaf van Holland enz., herhaalt de schenking van een stoop wijn per week tot zangwijn, door zijn vader aan het klooster Loesdunen gedaan, met de bepaling dat, wanneer de wijn om eenige reden niet gegeven kan worden, het klooster daarvoor 12 penningen Hollandsch zal ontvangen.

Ghegheven in den Haghe des Dinxendaghes na sinte Pieters ende Pouwels dach int jaer ons Heren MCCC vive ende vijftich.

Oorspr. (Inv. no. 72). Met geschonden zegel van den oorkonder iri groene was.

14. 1862 Mei 14.

Jan van Dordrecht, pastoor van Monster, en Heinric Hannaert, pastoor in den Haghe, geven vidimus van den brief d.d. 1820 Augustus 20 (zie reg. no.'7).

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert tsestich ende twee des Saterdaghes na sente Servacius' dach in Meye.

Oorspr. (Inv. no. 37). De zegels der beide oorkonders verloren.

N.B. In dorso staat: Copia van XXVII morgen IV hont op die Nyewe veen. Gedrukt in De Navorscher 1918 blz. 42.

15. 1381 April 2.

Schepenen van Monster oorkonden, dat Gheryt Voircoep verkoopt aan Aernt Hughe zoon een rente van 40 schellingen jaarlijks, verzekerd op zijn huis en drie perceelen land.

Int jaer ons Heren dusent driehondert een ende tachtich op den anderden dach in April.

Gevidimeerd in den brief d.d. 1470 Februari 20 (zie reg. no. 63).

16. 1881 Juli 10.

Schepenen van Monster oorkonden, dat Aernt Hughe zoon verkoopt