is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

239. 1517 Maart 15.

Schout en gerecht van de stad sGravenzande oorkonden, dat Johanna Jans dochter van Naeltwijck, bagijn, verklaart voor zich zelve en voor haar zuster Katherine Jans dochter van Berckenroede, dat haar moeder Alijt Claes de Grebbers dochter vermaakt heeft aan de Regulieren buiten genoemde stad o.m. een half weer land in het Niewe land tusschen den Noortlantschen en den Nieuwlantschen dijk.

Anno vijftienhondert ende seventien opten vijftiensten dach van Mairte.

1) Oorspr. (Inv. no. 44). Met geschonden stadszegel in .,*>..• groene was.

2) Afschr. in Inv. no. 5, fol. LXXXVIII gecollationneerd door notaris J. de Wolfswinckel 1589.

ĥ N.B. In dorso van het oorspr. staat: Een half weer lants int

Nyeuwelant gecomen van Joffrouw van Wateringhe int 39 weer. -

240. 1517 Mei 4.

Schout, burgemeesters, schepenen en vroedschap van tsGravezande, pater en convent der Regulieren te Bethaniën en bewaarsters en convent van het bagijnhof aldaar komen overeen elkander- geen schade te berokkenen aan heiningen enz., terwijl ze een regeling maken omtrent het onderhoud van de vaart achter langs hun boomgaard.

op den vierden dach van Mey int jaer ons Heren dusent vijfhondert ende seventien.

1. Oorspr. (Inv. no. 102). Met het stadszegel en geschonden zegel der Regulieren in groene, en het zegel van Johanna Jans dochter van Naeldwijck in roode was.

2. Afschr. in Inv. no. 5, fol. CLVI verso.

241. 1519 Juli 15.

Jacob Mouwerys'zoon, raad-ordinaris, en Tielman van Dullekem, meester van de Rekeninge in den Hage, doen uitspraak in het geschil tusschen Santambacht en het convent der Regulieren in de stad van sGravensande, waarbij zij beslissen, dat prior en convent verplicht zijn van iederén morgen in Santambacht bij hen in gebruik (d.i. ± 70) 2 grooten Vlaamsch bij te dragen voor de bede van 11000 pond voor Hollant en Vrieslant gedurende 4 jaar.

Gedaen in den Haghe upten XVen dach in Julio XVc ende ne-

genthien.

Afsohr. in Inv. no. 5, fol. CLVIII.

242. 1520 Mei 7.

Prior en procurator van het convent der Regulieren te tsGravensant vergunnen aan Jan Heynricx zoon om op hun grond een dijk te leggen met greppels aan beide zijden, en verhuren hem % morgen geestland, loopende van den Geest tot den Heerweg, gedurende 10 jaar.

In den jaere duysent vijfhondert ende twintich den zevenden dach in Meye.

1) Oorspr. (Inv. no. 45). Met signatuur van den notaris Cornelis Cornelis' zoon Gaerdinck.

2) Afschr. in Inv. no. 5, fol. XXIX verso. N.B. Het stuk is een chirograaf.

243. 1520 September 20.

Cornelys Willems zoon, Louwerys Ghijsbrechs zoon en Jan Willems