is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Louwen dochter, bewaarsters van het bagijnhof, tegen Russent Heynrich Ghijssens weduwe, dat de muur van de straat oostwaarts langs de noordkamer van Russent tot aan den grooten boomgaard der bagijnen aan genen toebehoort met een strook daarbuiten, als noodig kan zijn voor den drop.

Int jair ons Heeren duussent vierhondert vijf ende vijftich upten sevensten dach in Julio.

Oorspr. (Inv. no. 9). Met de geschonden zegels van de schepenen in groene was.

72. 1456 September 30.

Kerstijn Gheryts dochter, bagijn te tsGravenzande, verkoopt aan Lijsbeth Huygen dochter de rente, vermeld in den brief d.d. 1450 Augustus 29, waardoor deze gestoken is (reg no. 67).

Int jaer ons Heeren duussent vierhondert zes ende vijftich upten lesten dach in Septembri.

1) Oorspr. (Inv. no. 66). Het zegel van Claes Aernts zoon'), schout van 's-Gravenzande, verloren.

2) Afschr. in Inv. no. 11, fol. XVI verso.

N.B. Blijkens een aanteekening in het cartularium werd deze rente hetaald door het Sint-Elizabethszusterhuis in den Haag. ht^x&ï

73. 1458 October 19.

Provisor en deken van Delfland, gehoord de klacht van de rectrix of mater, der bagijnen in de stad tsGravenzande, dat de baljuw haar telkens als wereldlijke personen behandelt, geeft opdracht aan al zijn ondergeschikte priesters, speciaal de geestelijken te tsGravenzande,

hem ad feriam 2am proximam post XIM virginum (Maandag

28 October) op te roepen om zich in de Haagsche kerk op het gewone uur na de Hoogmis te verantwoorden aan zijn fiscaal ten overstaan van hemzelf.

Datum anno Domini millesimo CCCC° LVIIP in crastino sancti Luce ewangeliste.

Oorspr. op papier (Inv. no. 5*). Met geschonden opgedrukt zegel van den provisor in groene was.

74. 1459 Juni 10.

Landschepenen van sGravensande oorkonden, dat Bely Florys Gheryts zoons dochter i) verkoopt aan Huyghe Jans zoon % van 6 morgen land in Pieter Basts woning, bewesten den ouden Maesdijck.

Int jaer ons Heeren duussent vierhondert negen ende vijftich upten thyensten dach in Junio.

1) Oorspr. (Inv. no. 21). Het landzegel verloren,

2) Afschr. in Inv. no. 11, fol. XIII verso.

N.B. InAlorso van het oorspr. staat: Dit lant is tot Adriaen Hugen dochters testament gecoft.

75. 1459 November 29.

Schepenen in het ambacht Monster oorkonden, dat Jacob Heinricx zoon verkoopt aan Claes Willems zoon eene jaarlijksche rente van 2 gouden Rijnsche guldens, gaande uit 7 morgen land in genoemd am-

*) Zie bldz. 382.