is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bacht, terwijl bij verkoop Jacob Heinricx zoon het eerst als kooper in aanmerking moet komen.

Int jair ons Heren dusent vierhondert neghenenvijftich up sinte Andries' avont apostel.

1) Oorspr. (Inv. no. 100). Met het schependomszegel in groene was.

2) Afschr. in Inv. no. 11, fol. XXIIII.

N.B. Dit charter is vastgehecht aan de nos. 64 en 143. In dorso staat: Machtelt Claes' dochters besprook.

76'. 1460 November 5.

Notaris Martinus, zoon van Arnoldus den beul, instrumenteert, dat Mees Huygen, bagijn, een testament maakt, waarbij zij o.a. vermaakt 5y2 hont lands voor de helft aan het bagijnhof te tsGravenzande en voor de andere helft aan de formarie aldaar, welk land ligt in het Ouweland bezuiden de stad met last aan de bewaarsters en formaristers tót eenige uitkeeringen en missen.

Acta fuerunt hec in opido prenominato anno indictione mense die hora et pontificatu quibus supra (anno a nativitate ejusdem Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo indictione octava mensis Novembris die vero quinta hora vesperarum vel quasi secundum usum stilum et consuetudinem civitatis ac dyocesis Trajectensis pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Pii divina providentia hujus nominis pape secundi anno tercio.

Oorspr. (Inv. no. 22). De signatuur van den notaris ontbreekt.

' 77. 1460 December 18.

Heynrick Jans zoon en Lijsbeth Jan Doe zoons weduwe verkoopen aan Touwe Pieters zoon 2 morgen land in het ambacht Monster in de Woutmaede.

Int jair ons Heren duysent vierhondert ende tsestich upten dertiende dach in Decembri.

1) Oorspr. (Inv. no. 35). Met geschonden zegel van Geryt Colijns zoon in groene was.

2) Afschr. in Inv. no. 11, fol. XXXIII verso.

N.B. In dorso staat: Dit is Haesgen ende Jorys Touwen dochteren haar testament.

78. 1461 April 80.

Aef Boekei Claes' zoons weduwe verkoopt aan heer Dirck Jacops zoon, priester, het land, vermeld in den brief, waardoor deze gestoken is.

Int jair ons Heeren duyssent vierhondert een ende tsestich upten lesten dach in Aprille.

Oorspr. (Inv. no. 36). Het zegel van Claes Aernts zoon te 's-Gravenzande verloren. N.B. De brief, waardoor deze gestoken is, is verloren.

79. 1465 Mei 1.

Bartholomees Gheryts zoon1), Symon Dircx zoon, Claes Louwerys' zoon en Dirc Jans zoon, kerkmeesters van de kerk te sGravenzande, koopen met het geld van de bagijn Katherijn Pieters dochter van Monster een jaarrente van 2 pond Hollandsch om als lijfrente aan haar uit

*) Zu bldz. 382.