is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

153. 1540 Augustus 23.

Cornelis Willems zoon, Dirck Willems zoon en Doe Doen zoon, schepenen in het ambacht van sGravensande, oorkonden, dat hun medeschepen Cornelis Dircx zoon verkoopt aan de infirmeristers van het bagijnhof aldaar een jaarlijksche rente van 4 pond Hollandsch, gaande uit zijn woning aan den Maesdijck.

upten drie ende twintichsten dach in Augusto in den jaire ons

Heeren vijftienhondert ende veertich.

Oorspr. (Inv. no. 95). Met geschonden ambachtszegel in groene was.

154. 1542 Juni 29.

Allairt Henrix zoon en Pieter Backer, schepenen der stad sGravensande, oorkonden, dat Alijdt Wouters dochter, bagijn in het bagijnhof aldaar, een testament maakt, waarbij zij o.a. aan het bagijnhof een rentebrief van 4 pond Hollandsch 's jaars, ten laste van Maerten Herpers zoon, vroeger van Lijsbeth Matheus' dochter, met opdracht tot het doen houden van missen etc. vermaakt.

Opten negen ende twintichsten dach in Junio in den jaire ons Heeren duysent vijfhondert twee ende veertich.

Oorspr. (Inv. no. 86). Met geschonden stadszegel in groene was.

155. 1544 November 10.

Wouter Jans zoon, Aeriaen Mathijs' zoon en Willem Cornelis' zoon, schepenen in Zandambacht, oorkonden, dat Maerten Thomas' zoon verkoopt aan de infirmerie op het bagijnhof aldaar een jaarlijksche rente van 3 pond Hollandsch, gaande uit zijn woning in Noirtlant.

opten tienden dach in Novembri in den jaire ons Heeren vijftienhondert vier ende veertich.

Oorspr.. (Inv. no. 96). Met het ambachtszegel in groene was.

156. 1547 Maart 11.

Wouter Jans zoon, Pranck Jans zoon en Aeriaen Mathijs' zoon, schepenen in Zandtambacht, oorkonden, dat Florys Dirxs zoon, medeschepen, verkoopt aan de bewaarsters van het bagijnhof aldaar een jaarlijksche rente van 3 pond Hollandsch, gaande uit zijn woning aan den Maesdijck.

upten elfden dach in Mairte int jair ons Heeren XVc seven

ende veertich nae gemeen scriven.

Oorspr. (Inv. no. 72). Met geschonden ambachtszegel in groene was.

157. 1551 Juni 16.

Vranck Jans zoon, Wouter Jans zoon en Adriaen Matthijs' zoon, schepenen in Sandtambacht, geven vidimus van den brief d.d. 1412 Augustus 24 (reg. no. 35).

Upten XVI Juny int jair ons Heeren dusent vijfhondert ende vijftich.

Oorspr. (Inv. no. 97). Met geschonden ambachtszegel in groene was.