is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

143. 1528 Augustus 11.

Burgemeesters, schepenen enz. der steden van Dordrecht, Haerlem, Delft, Leyden en van der Goudt verkoopen aan Jacop Coppier een jaarlijksche rente van 18 pond Vlaamsch, losbaar met den penning 16.

Upten Xlen dach van Augusto anno vijftienhondert acht ende twintich.

1) Oorspr. (Inv. no. 62). Met de geschonden zegels der 5 steden in groene was. Met transfix d.d. 1528 November 6 (reg. no. 144).

2) Afschr. door notaris B. van Heusden d.d. 1580 December 7.

144. 1528 November 6.

Jacob Coppier verklaart de rente van 18 pond Vlaamsch 's jaars, vermeld in den brief d.d. 1528 Augustus 11 (reg. no. 143), waardoor deze gestoken is, gekocht te hebben om haar, ingevolge testament van Mr. Willem van Berendrecht en zijn echtgenoote Barbara Coppiers, zijn zuster, te laten uitkeeren door de Heilige-Geestmeesters van sGravensande aan de armen.

Upten zesten dach in Novembri anno vijftienhondert acht ende twintich.

1) Oorspr. (Inv. no. 62). Met sporen van een zegel in roode was.

2) Afschr. door notaris B. van Heusden d.d. 1580 December 7 (Inv. no. 62).

145. 1541 Juli 4.

Cornelis Willems zoon, Dirck Willems zoon en Ariaen Geryts zoon Coninck, schepenen in hei ambacht van sGravensande, oorkonden, dat . Suetgen Willems dochter, weduwe Dircx zoon, verkoopt aan Cornelis Willem Coppairts zoons zoon een jaarlijksche rente van 8 pond Hollandsch, gaande uit haar woning in Donysvelt bij de Waele.

upten vyerden dach in Julio in den jaire ons Heeren vijftienhondert een ende veertich.

Oorspr. (Inv. no. 96). Het landzegel verloren. Met transfix d.d. 1558 Mei 6 (reg. no. 155). N.B. Het stuk is beschadigd en vastgehecht aan no. 135.

146. 1545 Februari 13.

Cornelis Willems zoon en Claes Cornelis' zoon, schepenen der stad sGravezandt, oorkonden, dat de erven van Mr. Willem van Oye te Leiden, volgens testamentaire beschikking van Mr. Willem van Berendrecht, geven aan den Heiligen Geest te sGravezandt de halve weer lands in 5y2 weer in het Nieuwelandt, waarop het huis Van Maerten Herpers zoon staat, 9 hont lands in het Noerderlandt en 1 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit het huis van Garbrant Clays' zoon aan de zuidzijde van het groote huis in de Langestraat binnen de stad sGravezandt, met last tot uitkeering van een lijfrente van 6 gouden carolusguldens aan Jannetjen Jans dochter.

opten dertiensten February int jaer ons Heeren XVc vijf ende

veertich stilo communi.

1) Oorspr. (Inv. no. 62). Met het stadszegel in groene was.

2) Afschr. in Inv. no. 1, no. 7 naar een afschrift door notaris Arent Adriaens zoon Storm in 1577.