is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geïncorporeerd in het Geestelijk kantoor te Delft, blijkens de rekeningen van dat lichaam, waren: de memorie van de Sint-Jacobskerk, de kerk en het H. Kruisgilde te Eikenduinen in 1578, de kloosters Sint Elizabeth, Maria in Galilea en Bethlehem in 1610, de kloosters Nazareth te Bijswijk en Bethanië te 's-Gravenzande in 1616, de abdij Loosduinen in 1656, terwijl de inkomsten der bagijnen te 's-Gravenzande in 1580 aan de stad werden geschonken, die ze onder het beheer van de Heilige-Geestmeesters stelde.

INVENTARIS.

L Cornelis Sybrants zoon, ontvanger over de goederen van het klooster St. Elizabeth.

1. „Staat van renten en landhuren. 1578. Met naamlijst der conventualen van 1572. 1 stuk.

2. Staat van landerijen en van de renten, waarmede deze bezwaard zijn. 1578. Met hjst van de conventualen en de aan ieder toegezegde alimentatie. 1 stuk.

II. Joost van Leeuwen, ontvanger over de goederen der kloosters St. Vincent». Loosduinen en St. Agneta.

o. St. Vincent.

3. Blafferd van renten enz. over 1577. 1 stuk.

4*. XXXIe Eekening over 1604, afgehoord 1605 October 22. 1 deel. . b. Loosduinen.

N. B. Het kaartboek van de abdjj in 1569 aangelegd, is door den ontvanger voortgezet. Zie de beschrijving in den noot van Inv. Loosduinen no. 6.

5. Aanteekeningen betreffende de bezittingen en de inkomsten (c. 1579). 1 stuk.

6. Inventaris van de brieven. 1583. 1 katern.

c. St. Vincent en Loosduinen.

7. Kohier van de verkooping der landerijen. 1599. 1 deel.

N.B. Dit kohier bevat tevens de verkooping van een perceel land, behoord hebbende tot een vicarie in de kerk van Wateringen, vallende onder het beheer van den ontvanger Van Coolwjjpk.

d. St. Agneta.

8. Rentebrief, groot 6 pond Vlaamsch 's jaars, ten laste van Pieter Cornelis' zoon, schout in Hekelingen. 1582. 1 charter.