is toegevoegd aan je favorieten.

Willem Mengelberg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namelijk echter, en dat was de grootere moeilijkheid, moesten de vaklieden en executanten gewonnen worden voor een muziek, vooreen taal, die nog niet sprak tot hun geest. Maar Mengelberg, die zelf langgenoeg met Mahler's idioom had geworsteld, werd daardoor des te geschikter het zijnen medewerkers grondig te leeren verstaan. De jaren verstreken, Mahler de mensch werd tot heros, en Mengelberg, die als het ware de aarzelend-scheidende hand van den vriend uit het „Lied von der Erde" nog voelde, nam het fakkellicht over.

Den vakman een verfrissching en prikkel is de reeks technische problemen, waarvoor Mahler leiding en uitvoering zijner omvangrijke werken gesteld heeft; de poging waartoe zij dwingen die titanische blokken zóó op hun plaats te wentelen, dat het machtig gebouw overtuigend verrijst. Zoo behandelt een dokter wel altij d met toewijding het lichte geval, maar ziet zich gaarne geplaatst tegenover eenig raadsel onzer natüur om er zijn wetenschap aan te wetten. Nieuwe middelen, nieuwe vormen, nieuwe ideeën! Wanneer dit alles geordende w/klank geworden is, dan eerst kan aan den opbouw van den inhoud worden begonnen, die van symphonie tot symphonie steeds inniger ervaring van geest en gemoed openbaart.

Mahler, den blik profetisch gericht op de wereld, spreekt door de polyphonie zijner Achtste het voorgevoel uit eener verheerlijkte gemeenschap. En Mengelberg's verstand, zoozeer ontvankelijk voor het onoplosbaar probleem der gerechtigheid, tijdgenoot en getuige van verdeeldheid en bloed, buigt van nature voor het instinctieve geloof.

Deze weg zijner levensbeschouwing, één met zijn kunst, leidt terug tot den oorsprong van alle muziek: Johann Sebastian Ba.ch. Van diens werken ligt op den bodem van ziel en bevatting reeds een neerslag van eeuwen, die het Mengelberg mogelijk maakte hier