Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z'n diep gevoelden dank te brengen aan den man, voor wien hij zoo oprechte bewondering gevoelde.

Onmiddellijk na Dietsman sprak de pater. Nogmaals wenschte hij den gehuwden en de familie van harte geluk; nogmaals smeekte hij over hen af den zegen des hemels; nogmaals stelde hij allen onder de beschermingvan de wonderbare Moeder.

.Mogelijk" ging hij voort, „vraagt ge u af, wat een geestelijke op een bruiloft doet. O, zeker was ik uw feestvreugde niet komen storen, had ik langer in mijn hart besloten kunnen houden de blijdschap, die ik ondervond bij 't ontvangen van een bericht, dat mij dezer dagen bereikte. Het betrof onzen ouden vriend Frits Loosworp. Tot heden heb ik voor u gezwegen, omdat ik u niet wilde vleien met ijdeie hoop. Maar de brief, 270

Sluiten