Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Vooropgesteld dus, dat de kennis van de taal voor een jongassistent een hoofdvereischte is, komt het er in de volgende plaats voor hem op aan, zoo spoedig mogelijk het karakter en de eigenaardigheden van het werkvolk te leeren kennen, waarmede hij dagelijks zal moeten omgaan.

Tot goed begrip van de toestanden, die in de volgende bladzijden zullen besproken worden, zal het noodig zijn, hier eerst in het kort een overzicht te geven van de eigenaardige huishouding eener tabaksonderneming op Deli en de plaats welke een jong-assistent daarbij inneemt.

De onderneming wordt beheerd of bestuurd door den administrateur (beheerder, manager), die voor zijn beheer verantwoording schuldig is, hetzij rechtstreeks aan de Directie in Europa, hetzij aan den Hoofdadministrateur, Superintendent of Inspecteur op Deli.

Onder hem werkt een staf van Europeesche assistenten, waarvan het aantal afhangt van de grootte der onderneming. Iedere assistent heeft in den veldtijd, in tegenstelling met den schuurtijd, een af deeling te beheeren, waar meestal een tachtig- of honderdtal Chineesche koelies, ieder op een uitgemeten stuk land — „veld" genaamd — een bepaald aantal tabaksplanten heeft uit te zetten, deze te verzorgen, de bladeren te oogsten, die in de daarvoor, bestemde droogschuren te brengen, aldaar aan te rijgen en op te hangen.

Daar zelfs een sterke en handige Chineesche koelie niet altijd in staat is, om al het werk, wat voor de verzorging en het oogsten der talbak noodig is, alleen af te doen, zijn er

Sluiten