Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarop zij zich thans bevindt, dan is dit alleen mogelijk door het werken met contract-arbeiders onder de tegenwoordig van kracht zijnde koelie-ordonnantie.

Aan het hoofd van de Chineesche contractanten staat de HoofdtandiL Zelf een Chinees, is hij door den administrateur met groote zorg voor zijn werkkring uitgekozen, diens rechterhand in alle dagelijksche zaken, welke op het Chineesch personeel betrekking hebben. Iemand, die onder de koelies en kleine tandils het noodige prestige dient te bezitten en op wien een groote verantwoording rust

Een hoofdtandil heeft dan ook reeds verscheidene jaren eerst als koelie, daarna als kleine tandil op Deli gewerkt, bezit wat geld, daardoor invloed, moet van alles wat er op de onderneming onder de Chineezen omgaat nauwkeurig op de hoogte zijn en hiervan dagelijks den administrateur en den assistent, dien het eventueel aangaat, rapport doen. Hij heeft zich niet zoozeer met de cultuur te bemoeien, dan wel met de Chineesche zaken („perkara's") en zou dikwijls met een commissaris van politie, zonder evenwel diens bevoegdheid om te straffen, te vergelijken zijn. De kleine tandils moeten hem geregeld omtrent den geest, die er onder de koelies heerscht, op de hoogte houden, terwijl hij deze berichten nog door zijn eigen spionnen laat controleeren. Deze nauwkeurige inlichtingsdienst is noodig, daar Chineezen nu eenmaal een aangeboren lust voor complotteeren hebben en meesters in het konkelen en samenzweren zijn.

Zulke samenzweringen, voortspruitende uit ontevredenheid omtrent de gegeven bevelen, haat tegen een Europeaan of tandil, aangestookt door eenige belhamels, zijn dikwerf tegen het leven van den assistent of tandil gericht

Sluiten