Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* niet zoo gemakkelijk van hun minder gevaarlijke stamgenooƒ ten te onderkennen zijn. Gewoonlijk zijn het krachtige, weinig spraakzame en oogenschijnlijk rustige koelies, die tot zoolang alle orders goed en gewillig opvolgen, als die met hun eigen inzicht, voordeel en wijze van werken strooken; daardoor kan een gevaarlijk sujet soms maandenlang voor het tegendeel doorgaan, voordat men eigenlijk zijn waren aard leert kennen.

De persoon van assistent en tandil niet alleen, maar ook de onderneming, waarop dergelijke „rowdies" werken, doet aan hun optreden zeer veel af.

Komen zij op een onderneming, die goed beheerd wordt, waar strenge discipline heerscht, waar de administrateur, behalve een man van tact, ook iemand is, waarvoor de koelies ontzag hebben, dan zullen zij daar niet zoo spoedig tot verzet komen, dan op een andere, waar het slapper toegaat

Wordt men evenwel door den tandil of hoofdtandil voor dergelijke lieden gewaarschuwd, dan is het zaak om ze van de onderneming te verwijderen; hun een ontslagbrief uit te reiken en hen verder van hunne geldelijke verplichtingen te ontslaan.

Het is in zulke gevallen toch nog maar beter, dat de onderneming een klein geldelijk verlies lijdt, maar daardoor haar personeel van slechte en oproerige elementen zuivert, dan dergelijke, tot geregeld werken ongeschikte individuen aan te houden. Men dient er hierbij echter wel op bedacht te zijn, dat sommige koelies het er wel eens op aanleggen om juist op die wijze gemakkelijk van hun contract ontslagen te raken.

Op een andere onderneming beginnen zij dan, na eerst bij het contract-teekenen het gebruikelijke voorschot te hebben

Sluiten