Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Battaksche Hoogvlakte — te brengen, om daar eenige dagen van de koelte en frissche berglucht te genieten. Behalve deze jaarlijksche vacantie vormen de betaaldagen van het volk op den ien en i6en van elke maand de z.g. „Hari-Besaars", te zamen met de Chineesche en Javaansche feestdagen, waarop de koelies volgens hun contract niet behoeven te werken, den eenigen vrijen tijd van een assistent.

Daar er op de hari besaars nog dikwijls veel administratief werk te doen valt, is de tijd om eens uit te gaan, nogal beperkt. Evenwel bieden deze dagen toch nog gelegenheid om op andere ondernemingen wonende collega's eens te bezoeken of, als het niet te ver is, naar de hoofdplaats te gaan.

Daar het met de rust en de veiligheid op de ondernemingen echter niet is overeen te brengen, dat alle Europeanen deze te gelijk verlaten, blijft de administrateur, die minder gebonden is, dan meestal thuis, terwijl ook nog om beurten een der employé's op de kebon blijft, om in dringende gevallen den beheerder te kunnen assisteeren.

Wie op feestdagen, zooals het Chineesche Nieuwjaar er een is, te Medan het Hotel de Boer of het Medan Hotel bezoekt, daar de planters aan den gang ziet, kan er van meepraten, welk eene vroolijke stemming er dan heerscht. Iemand, niet bekend met de toestanden ter Oostkust, zal zich wellicht ergeren aan deze al te groote luidruchtigheid. Als men echter bedenkt, dat een assistent slechts zelden in de gelegenheid is om zich in stad eens te verpoozen, maar op een verafgelegen onderneming dikwijls maanden lang niets dan tabak, koelies en alang-alang ziet, dan zal men zich levendig de stemming kunnen begrijpen van den planter, die nu in de bewoonde wereld terug, tal van oude makkers ontmoet, met

Sluiten