Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. wanneer, naar het oordeel van 's Raads voorzitter, de houder der aanplantvergunning in de uitoefening van het tabaksbedrijf zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan handelingen strijdig met de goede trouw en eerlijkheid, dan wel wanneer iemand zijner ondergeschikten een zoodanig feit heeft bedreven en de houder der vergunning, daartoe door 's Raads voorzitter aangemaand, in gebreke blijft de door dien voorzitter noodig geachte voorzieningen te treffen binnen een door dezen gestelden termijn

e. op verzoek van den houder. (2) Het besluit houdt in :

a. naam en woonplaats van den houder der aanplantvergunning ;

b. aanwijzing van de desa, in welke de zetel van het bedrijf is gevestigd ;

c. aanwijzing van de desa's of gedeelten van desa's, waarvoor de aanplantvergunning is ingetrokken.

Artikel 9~

(1) De houder van eene aanplantvergunning is verplicht jaarlijks de aanplant- en leveringsvoorwaarden, waaraan hij zich bij den aanstaanden aanplant bij de uitoefening van zijn bedrijf zal houden, schriftelijk en onderteekend in te dienen aan 's Raads voorzitter en die voorwaarden in de desa's of gedeelten van desa's, behoorende tot zijn arbeidsveld, bekend te maken.

(2) 's Raads voorzitter bepaalt den datum op welken uiterlijk de plant- en leveringsvoorwaarden moeten zijn ingediend, alsmede de wijze, waarop en den termijn, waarbinnen de bekendmaking moet zijn geschied.

(3) Indien deze bekendmaking binnén den bepaalden termijn achterwege blijft, zorgt 's Raads voorzitter daarvoor.

Sluiten