Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-Artikel 22.

(1) Indien de overtreding is gepleegd door eene naamlooze vennootschap, wordt de vervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de bestuurders daarvan.

(2) Geen straf wordt uitgesproken tegen den bestuurder, var» wien blijkt dat de overtreding buiten zijn toedoen is gepleegd.

Slotbepaling.

Artikel 23.

Onder Inlanders worden in deze verordening niet verstaan de met hen gelijkgestelde personen.

Overgangsbepalingen.

I. (I) Hij, die op het tijdstip van het in werkingtreden dezer verordening een bedrijf uitoefent, als omschreven in alinea (2) van artikel 1, is verplicht binnen één maand na dit tijdstip eene aanvraag tot verkrijging eener aanplantvergunning in te dienen.

(2) Artikel 2 alinea (I) letter c en d, alinea (3), (4) en (5) isop deze aanvraag niet toepasselijk.

(3) De aanvraag moet inhouden:

a. naam en woonplaats van den aanvrager;

b. aanwijzing van de desa, in welke de zetel van het bedrijf is= gevestigd;

c. aanwijzing van de desa's, waar op het tijdstip van het inwerkingtreden van deze verordening, de aanvrager de beschikking had over gronden van den Inlander krachtenswettelijk bekrachtigde huurakten of krachtens andere wettige overeenkomsten.

(4) De aanplantvergunning houdt in:

a. naam en woonplaats van den aanvrager;

b. aanwijzing van de desa, in welke de zetel van het bedrijf is gevestigd;

Sluiten