Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegen de aanvraag kan door een ieder bezwaren worden ingebracht binnen twee maanden na de algemeene bekendmaking in de nieuwsbladen. Dit is door den Gewestelijken Raad geregeld bij besluit dd. 24 October 1908 No. 572/3 (zie bijlage II.)

Bij net verleenen van een aanplantvergunning worden zoowel de belangen van een bestaande onderneming, alsmede die van andere cultures niet uit het oog verloren.

Uit artikel 6 alinea I volgt dat een onderneming, die in de residentie Besoeki wil gaan werken, de beschikking moet hebben •over 300 bouw sawahs of 600' bouw droge gronden, waaruit •weer volgt dat een aanplant van 150 bouw kan verwacht worden. Met een dergelijke grootte van aanplant heeft een nieuwe onderneming eenige levensvatbaarheid. De ingehuurde gronden moeten voldoen aan de gestelde eischen van geschiktheid voor den teelt van tabak, terwijl de ligging een rationeele uitoefening van de cultuur moet waarborgen.

Het is niet ondienstig de aandacht te vestigen op de tweede alinea van dit artikel, waarbij is voorgeschreven dat onbenrloeide gronden bij de berekening der beschikbare uitgestrektfieid slechts voor de helft in aanmerking komen. Deze wijze van .berekening wordt ook gevolgd bij de beoordeeling van de wen«chelijkheid van het - verleenen eener schuurvergunning.

In artikel 9 wordt aan de houders eener aanplantvergunning de verplichting opgelegd tot tijdige indiening en bekendmaking der plant-en leveringsvoorwaarden. Die indiening moet wat betreft den vooroogst geschieden vóór 1 Maart en wat betreft den naoogst vóór I Augustus van elk jaar. Zulks is door den Gewestelijken Raad bepaald bij zijn besluit dd. 24 October 1908 No. 539/3 (zie bijlage III).

Het is wenschelijk dat bij de indiening der plant- en leveringsvoorwaarden steeds een tiental exemplaren worden ingezonden, welke dan door het Bestuur aan de betrokken ambtenaren kunnen worden verdeeld.

Sluiten