Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten einde tegemoet te komen aan de vele klachten van de ondernemers over borgen, die de met door die ondernemers verstrekte gelden opgekochte tabak bij anderen binnenbrengen, is in de vergunning thans opgenomen de naam der onderneming, die gelden aan den borg verstrekt, waardoor wordt voorkomen, dat de borg zijne diensten bij anderen aanbiedt. Neemt een ondernemer toch zoo'n borg aan, dan is hier zeker kwade trouw in het spel.

Het is daarom gewenscht, dat de ondernemers in het begin van den vooroogst een opgave der door hen in dienst te nemen borgen bij het Bestuur indienen.

De vergunning loopt tot ultimo September, doch is vat-' baar voor verlenging, doch niet langer dan 15 October.

Verder is het zeer gewenscht, dat de ondernemers het Bestuur op de hoogte houden van de namen der borgen, die zich niet aan de afspraak of aan de voorwaarden hebben gehouden, ten einde, na onderzoek, die personen in den vervolge van den opkoop uit te sluiten.

Voor opkoop op de tabaksmarkten is een vergunning noodig, waarover nader wordt gesproken bij de betreffende verordening.

HOOFDSTUK III

Voor gebouwen of opstallen, die gebezigd worden voor het opbergen, drogen of bereiden van tabak moet een vergunning zijn, onverschillig waar die gebouwen worden opgericht, dus ook op erfpachtsgrond.

Het verzoek om schuurvergunning moet inhouden : le de plaats waar de schuur zal worden opgericht (desa,

district en afdeeling) ; 2e de rechtstoestand van den grond (te vermelden recht van

eigendom, opstal, of erfpacht met verpondingsnumnKsr, of

reeds opgemeten dan wel reeds aangevraagd, of huurgrond); 3e ligging ten opzichte van de bebouwde kom Te vermelden

is de afs and tot de woningen der inlandsche bevolking dan

Sluiten