Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mochten de proeven gelukken om atap onbrandbaar te maken, dan mag deze geprepareerde atap ook gebezigd worden binnen de hiervoor genoemde plaatsen voor dakbedekking.

In zeer bijzondere gevallen kan de Voorzitter van den Gewestelijkem Raad tot wederopzeggens toe vergunning verleenen om de bedoelde materialen te bezigen tot indekking of vernieuwing van daken. Hiervan is eenmaal door den Voorzitter gebruik gemaakt voor een droogschuur, afgestaan door de Landbouw Maatschappij Oud Djember aan het Besoekisch Proefstation voor proefnemingen.

De verordening volgt hier in extenso.

Verordening op de Dakbedekking.

Artikel I.

In de hieronder genoemde plaatsen is het, onverminderd het bepaalde bij artikel 34. juncto artikel 236, van het Algemeen Reglement voor de Spoorwegdiensten in Nederlandsch-Indië, bij artikel 32, juncto artikel 213, vata het Algemeen Secundair Spoorwegreglement en bij artikel 29a. juncto artikel 105, van het Algemeen Tramwegreglement, verboden nieuw op te richten gebouwen met atap of andere licht brandbare materialen te bedekken, dan wel bestaande dakbedekkingen met genoemde materialen geheel of gedeeltelijk te vernieuwen, tenzij de te bezigen atap onbrandbaar is gemaakt door eene bewerking, welke door 's Raad» voorzitter is goedgekeurd :

a. de gewestelijke hoofdplaats Bondowoso;

b. de districtshoofdplaats Besoeki, voor zooveel betreft het gedeelte dat begrensd wordt als volgt:

ten Noorden door de zee ;

ten Oosten door de Besoeki-rivier ;

ten Westen door de Lobawang-rivier;

ten Zuiden door den grooten postweg van af de brug Lobawang in oostelijke richting tot aan den zuid-oostelijken hoek van den aloen-aloeh en verder in noordelijke richting tot waar de weg begint, die langs de noordzijde van het erf der voormalige residentswoning naar het voormalig

Sluiten