Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRONDHUURORDONNANTIE.

Bij Staatsblad 1918 No. 88 is afgekondigd een nieuwe grondhuurordonnantie, welke den Isten October van dat jaar in werking is getreden. Wat betreft de toepassing op de tabakscultuur, .zoo bevat de nieuwe verordening ongeveer gelijkluidende bepalingen als de oude. De 5-jarige huur bleef gehandhaafd, de bepalingen betreffende de woonerven bleven onveranderd enz.

Hieronder volgen de voornaamste bepalingen, meer in het hijzonder van belang voor de tabaksondernemers.

Toepasselijkheid van het B. W.

De grondhuurovereenkomsten worden beheerscht door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, voor zoover daarvan niet bij de ordonnantie is afgeweken. In verband hiermede kan de tabaksondernemer zijn eigendom laten gelden op het op de gehuurde gronden geteeld product. De Hooge Raad der Nederlanden heeft bij eep uitspraak in een geheel analoog geval op grond van dezelfde bepalingen van het B. W., welke bepalingen, zooals hiervoren juist is meegedeeld, de overeenkomsten van grondbuur tusschen inlanders en niet-inlanders beheerschen, beslist, dat de huurder van den grond eigenaar is van het daarop geteeld gewas.

Vorm der overéénkomsten.

De grondhuurovereenkomsten moeten voldoen aan een bepaald voorgeschreven vorm. Zij zijn eerst rechtsgeldig, indien zij verleden zijn ten overstaan van een bepaald, door het Hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen, ambtenaar. Daartoe zijn

Sluiten