Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergunnen dat sawahs, ten behoeve van de teelt van tabak, worden verhuurd voor ten hoogste 5 jaar.

De huurtermijn voor ambtsvelden blijft bij deze nieuwe regeling dus ook ten hoogste één jaar.

Voor huur van schuurterreinen kan een 12-jarig contract worden gesloten.

Vooruitbetaling.

Deze mag niet plaats hebben vóór de intree van de vijftiende maand voorafgaande aan het kalenderjaar, waarop zij betrekking heeft.

Bekrachtiging der grondhuurovereenkomsten.

De bekrachtiging geschiedt door den Assistent - Resident en kan slechts geweigerd worden om bepaalde, in artikel 10 der ordonnantie vermelde redenen. Bij weigering der bekrachtiging is hooger beroep mogelijk bij het Hoofd van gewestelijk bestuur binnen 14 dagen na den datum der beschikking van weigering.

Redenen van weigering der bekrachtiging.

De verschillende redenen in artikel 10 der ordonnantie genoemd, hier aan een afzonderlijke bespreking te onderwerpen, komt overbodig voor; zij doen zich betrekkelijk weinig voor. Slechts ware op een paar de aandacht te vestigen. Bekrachtiging moet geweigerd worden, wanneer de overeenkomst bedingen bevat, welke het bebouwen van den grond gedurende den huurtermijn of het leveren van gewassen beoogen. Voor overeenkomsten betreffende gronden bestemd voor de teelt van tabak is evenwel een uitzondering gemaakt; bestond die niet, dan was de huur voor Besoeki vrijwel onmogelijk.

Eveneens is bekrachtiging uitgesloten, wanneer het contract bedingen bevat, rechtstreeks of zijdelings betrekking hebbend op verhuring van andere dan in de akte omschreven gronden. Hierdoor wordt voorkomen de opneming van allerlei bedingen, aanleiding gevende tot misstanden, zooals die vroeger in Besoeki

Sluiten