Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE III.

Nó. 539/3. Bondowoso, 24 October 1908.

De Voorzitter van den Gewestelijken Raad van Besoeki

Willende uitvoering geven aan het bepaalde bij artikel 9 der Tabaksverordening.

Heeft besloten:

te bepalen :

a. dat door den houder van een aanplantvergunning de planten leveringsvoorwaarden aan hem. Voorzitter, moeten zijn ingediend, wat betreft den z. g. vooroogst vóór 1 Maart en den z.g. naoogst vóór 1 Augustus van elk jaar;

h. dat de bekendmaking der aanplant- en leveringsvoorwaarden in de desa's, behoorende tot het arbeidsveld van den houder eener aanplantvergunning, moet geschieden in de Landstaal aan de daartoe door of van wege den houder der aanplantvergunning behoorlijk opgeroepen belanghebbende planters, en

c. dat de onder letter b. bedoelde bekendmaking moet zijn geschied ten opzichte van den z. g. vooroogst vóór 1 April, en van den z. g. naoogst vóór 1 September van elk jaar.

Sluiten