Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE VII.

Uittreksel uit het Register der Besluiten van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië.

No. 21 Tjipanas, 28 September 1918.

Gelet ....

Gelezen

Nog gelet. .....

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk •' De residentie Besoeki aan te wijzen als een streek, waar voor de teelt van tabak, al dan niet afgewisseld door het gebruik van den grond tot andere doeleinden, geen huur van grond op den voet van de Grondhuur-ordonnantie (Staatsblad 1918 No. 88 en 214) voor langer dan vijf jaren is toegelaten.

Ten tweede: Voor de residentie Besoeki te vergunnen, dat gronden, bedoeld onder b van het eerste lid van artikel 4 van de Grondhuur-ordonnantie, ten behoeve van de teelt van tabak zonder toepassing van het bepaalde in artikel 8 dier verordening, worden verhuurd voor ten hoogste vijf jaar.

Ten derde: Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 October 1918.

Sluiten