Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°. Het schaaf-systeem. moens heeft hierna een wijziging van het mos-systeem in toepassing gebracht, hierop berustend, dat de buitenste lagen van den bast het rijkst aan alcaloiden zijn 12). De binnenste laag van den secundairen bast bevat daarvan veel minder door het groote aantal bastvezels en zeefvaten, die niet alcaloidehoudend zijn; in den primairen bast en in de buitenste laag van den sec. bast hebben de alcaloidehoudende elementen (parenchym) de overhand, zoodat bij het verwijderen daarvan alleen het transport der koolhydraten zal gestoord worden.

Deze nieuwe oogstwijze, schaaf- of schraapmethode, door de Engelschen scraping, shaving of ook wel whittling method genoemd, werd toegepast door met een lang snoeimes of ook wel met een trekschaaf den bast tot op een kleinen afstand van het cambium in schilfers af te snijden; de geheele omtrek van den stam wordt liefst niet tegelijk behandeld, doch eerst de eene helft, om na een jaar de andere helft een beurt te geven. Een mosbedekking behoeft niet aangebracht te worden, daar het cambium op voldoende wijze beschut is.

Ook van dit oogst-systeem verkreeg men geen aanmoedigende ondervinding. De vernieuwing, die vrij vlug plaats heeft, gaat uit van het cambium of van de mergstralen (gelegen aan den buitenkant der bastvezellaag) al naar dat het schaven diep of minder diep geschiedt. Bij vele Ledgers had de vernieuwde bast reeds na één jaar dezelfde dikte en hetzelfde gewicht als de oorspronkelijke, doch zijn alcaloide-gehalte was minder, ook zelfs na 2 jaar; het duurde nog geruimen tijd vóórdat het gehalte weder gelijk was. Op den duur konden echter de boomen ook deze bewerking niet goed verdragen; zij verloren veel blad en werden zichtbaar in hun normalen groei belemmerd.

Iri 1884 besloot Romunde, de toenmalige Directeur der Gouv* kina-onderneming, deze oogstwijze op een geheelen Ledgeraanplant in het groot toe te passen, waardoor dat jaar een zeer waardevol product verkregen werd. Alleen boomen met meer dan 6 c.m. middellijn werden geschaafd en wel over de helft van hun oppervlak. Na eenigen tijd bleek echter, dat vele boomen groot nadeel hadden ondervonden; zij hadden een ziekelijk uiterlijk

Sluiten