Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het op stomp kappen geschiedde i d.M. boven den grond; gaat de stomp rotten, dan kunnen de loten door aanaarding in staat gesteld worden zelve wortels te vormen. Bij het kappen werd gezorgd, dat de stam niet inscheurde of splinterde, terwijl het vlak van de stomp eenigszins hellend gemaakt werd om te beletten, dat het regenwater daarop bleef staan, waardoor rotting zou intreden.

Het kappen geschiedde het best in den drogen tijd, liefst tegen het einde daarvan. Door van de loten slechts de sterkste te behouden, kreeg men op Java meer bast en van betere 'kwaliteit dan in Br. Indië, waar men ze alle liet staan.

Het voordeel van deze methode was, dat men een groote hoeveelheid bast oogstte en tegelijk een nieuwen aanplant verkreeg zonder de kosten van aanleg, en van kweekerijen. De nadeelen bleken echter op den duur grooter te zijn; de bast der loten toch is zeer dun, vele der stompen liepen niet uit en stierven af, waardoor men voor een groot gedeelte den waardevollen wortelbast verloor. Zij is in Br. Indië veel toegepast, meer dan op Java, doch tegenwoordig, wordt zij weinig meer gevolgd.

Het was gelukkig, dat op het oogenblik, toen bleek, dat met de hierboven genoemde methoden op den duur geen goede resultaten konden verkregen worden, men niet meer zoo zuinig met het kinamateriaal behoefde om te springen, doordat de vermenigvuldiging, zoowel generatief door zaailingen, als vegetatief door enten, van de voor cultuur het meest in aanmerking komende Cinchona Ledgeriana geen bezwaren meer opleverde. Sinds dien wordt dan ook algemeen de bastoogst verkregen door „uitdunnen" van den aanplant op geregelde tijden, waarbij de daarvoor aangewezen boomen geheel gerooid worden. Naar dit oogst-systeem is tegenwoordig de geheele wijze van cultuur ingericht.

Het hoofddoel hiervan moet zijn om van een minimum terreinoppervlak een maximum hoeveelheid kinine, in den vorm van bast, te verkrijgen, met instandhouding van de goede kinasoort en van een goede bodemgesteldheid.

Sluiten