Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tere ondernemingen houden hiermee geen rekening en zijn in het bezit van inrichtingen voor kunstmatige droging van voldoende capaciteit.

De temperatuur heeft bij den kinaboom, evenals bij andere planten, invloed op den groei; cijfers hiervan zijn bij dergelijke veeljarige gewassen moeilijk vast te stellen, doch de ondervinding heeft geleerd, dat op terreinen waar overdag de temperatuur afwisselt van 15—300 C en des nachts van 8—150 C, het gunstigst daarvoor zijn.

Hooggelegen terreinen, waar in den drogen mousson dikwijls nachtvorsten optreden, zijn niet geschikt voor de cultuur, daar de jonge planten hierdoor afsterven; de bladeren en de jonge takken zijn dan zwart gekleurd, terwijl de bast loslaat en het hout dikwijls een bruine kleur aanneemt. Zijn de boomen eenmaal volwassen en komen dan nachtvorsten voor, wat ook op lager gelegen terreinen bij abnormaal weer wel eens gebeurt, dan ondervinden deze wel eenig nadeel, doch gewoonlijk herstellen zij zich weder. Van Leersum 20) constateerde bij zulke boomen, dat het relatieve gehalte achteruitgegaan was.

Over den invloed van het licht, waarvan de meerdere of mindere sterkte afhankelijk is van het heerschende klimaat, zal ik bij de behandeling van „het plantverband" een en ander mededeelen.

Ten slotte zij nog vermeld, dat kina-aanplantingen veel nadeel kunnen ondervinden van de winden; vooral is dit het geval op terreinen, die veel bloot staan aan noordelijke winden, waardoor de goede ontwikkeling der boomen belemmerd wordt en de bastproductie vermindert. Ontaarden zij in stormen dan wordt groote schade ondervonden door het afscheuren van talrijke takken en ontwortelen der boomen.

B. Aard der gronden.

De kwaliteit van den bodem infiuenceert zoowel op den groei — dus ook op de bastproductie — als op het gehalte. De beste aanplantingen vindt men op zachthellende terreinen; vlakke stukken

Sluiten