Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rubra genomen, een enkele maal ook een hybride C. L. X C. s., doch deze laatste verlangt weer betere gronden dan de eerste.

De kinineproductie van deze enten is echter njet zoo groot als die van zaailingen, omdat de wortelbast van den Succ-onderstam daarvan zooveel minder bevat. Sommige meenen, dat dit nadeel ruimschoots vergoed wordt door een meer forschen groei en betere takvorming, doch volgens mijne ondervinding geldt dit slechts voor de eerste jaren; op lateren leeftijd zijn zij beide daarin gelijk.

In een zaailingen-aanplant komen gewoonlijk eenige afwijkende typen voor met een minder gehalte, wat eenigen invloed -zou kunnen hebben op het gehalte van den oogst, doch deze worden bijna alle reeds op jeugdigen leeftijd herkend en verwijderd, terwijl bij gebruik van superieur zaad deze afwijkingen zeldzaam zijn. In een entenplantsoen worden natuurlijk dergelijke minderwaardige typen niet aangetroffen.

Van groot belang is de vraag, of de Succirubra-onderstam het gehalte van den Ledgergriffel wijzigt en Omgekeerd. Het eerste geval beteekent waarde-vermindering van den stam- en takbast, het tweede geval verbetering van den wortelbast

Reeds in 1873 hield Moens zich met deze kwestie bezig en onderzocht toen eenige 7-jarige Calisaya-enten op Pahudiana-onderstam; hij constateerde dat de Calisaya-bovenstam de typische samenstelling had van deze soort, en de onderstam die van de Pahudiana28).

In 1881 constateerde hij, dat in den bovenstam van éénjarige Ledger-enten niets van het groote cinchonidine-gehalte van den Succirubra-onderstam was overgegaan 29).

In 1882 analyseerde hij wederom eenige Ledger-enten, waarvan enkele een hoog cinchonidine-gehalte bleken te bevatten. Hij schreef hieromtrent: „door deze uitkomsten scheen de vrees gewettigd, dat door den Succirubra-onderstam toch eenige invloed op den Ledger-griffel werd uitgeoefend; en eveneens was het kininegehalte in den Succ-onderstam wat hooger dan gewoonlijk, zoodat die op een wederkeerige werking van den ent op den onderstam kon duiden. Andere partijen konden die vrees echter weer opheffen, daar te verklaren bleek, dat griffels werden gebezigd van cinchonidine-houdende boomen."

Sluiten