Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor cinchonidine in de plaats zou treden, is in de laatste jaren juist gebleken."

Hij concludeerde dit naar aanleiding van eenige, in de jaren 1874, 1876, 1877 en 1881 verrichte, analyses.

Tijdens mijne werkzaamheid op de onderneming was mijn aandacht dikwijls op deze kwestie. gevestigd, en ben ik door de talrijke analyses, die ik van verschillende enten afzonderlijk en van enteh-oogsten verrichtte, tot de overtuiging gekomen, dat er geen verandering in den bovenstam door invloed van den onderstam plaats heeft.

Reeds in 1912 schreef ik hieromtrent, dat bij enten met Succonderstam de stambast evenveel kinine en cinchonidine bevat, als bij enten van dezelfde soort met Ledgerhybride-onderstam; bestond er inderdaad invloed, dan zou in de eerstgenoemde enten minder kinine en meer cinchonidine moeten voorkomen dan in de laatstgenoemde 34).

De wortelbast van deze Ledger-hybride heeft n.1. ongeveer dezelfde samenstelling als de wortelbast van een Ledger-zaailing. Terwijl de polarisatie der gezamenlijke tartraten van kinine en cinchonidine in den Ledger-wortelbast gewoonlijk 8° 24' bedraagt, is deze bij hybride-wortelbast 8° 18', dus iets minder, en bij Succirubra-wortelbast 6° 50'; alle drie van zaailingen genomen. Hieruit volgt: in wortelbast van

Succirubra-zaailingen verhouding kinine: cinchonidine = 0,724 : 1 Hybride- „ „ „ : „ =5,1 : 1

Ledger- „ „ „ : „ =6.46 : 1

Nu bestaan er op de Gouv13 Kina-onderneming enten Ltt B en G., zoowel op Succirubra- als op Hybride-onderstam. Had de onderstam nu werkelijk invloed op den bovenstam, dan zou de oogst van stam- en takbast der eerste soort (dus Succ-onderstam) een lagere polarisatie hebben dan de laatste (Hybride-onderstam). Bij beide constateerde ik echter eenzelfde polarisatie, waaruit blijkt, dat die invloed niet bestaat.

De invloed van bovenstam op onderstam is nooit zuiver bewezen, zooals ik hierboven reeds opmerkte. Men heeft op ondernemingen dikwijls geconstateerd, dat de geoogste wortelbast van enten op

Sluiten