Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondervonden, omdat de bast hier gemakkelijk loslaat, doch meermalen is mij opgevallen, dat bij den oogst van Succirubra-boomen het gedeelte, dat als pijpen en stukken geoogst en dus niet geklopt wordt, een betere extractie gaf dan het gruis, afkomstig van die boomen, dat wel geklopt was. Echter kan ook de wijze van

Fig. II. Het kloppen van eikenhakhout; in de rechterhand houdt de arbeider den klopper, in de linker den afgeklopten bast. Op den steen, links vóór den arbeider, het ontschilde stemmetje, rechts achter hem een stapel eikenbast.

droging hierbij een rol spelen, daar deze bij pijpen en stukken voorzichtiger en bij lagere temperatuur plaats heeft dan bij gruis.

Tijdens mijn verblijf op de Gouvts Kina-onderneming heb ik aan deze kwestie weinig aandacht geschonken, doch toen ik, eenigen tijd geleden, in een tijdschrift vermeld vond, dat geklopte eikenbast minder waarde had dan geschilde, en Prof. Mayer in den eersten ook

Sluiten