Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE KOLONIALE LANDBOUW

TWAALF POPULAIRE HANDBOEKJES OVER NEDERL.-INDISCHE LANDBOUW-PRODUCTEN, ONDER REDACTIE VAN Dr. J. DEKKER.

L DE RIETSUIKERINDUSTRIE OP JAVA, door J. Sibinga Mulder, Oud-administrateur eener suikerfabriek op Java. Tweede druk met 61 afbeeldingen . . .. . . . Prijs f 2.—

II. HET BOSCHBEDRIJF IN NEDERLANDSCH-INDIË, door Ch. S. Lugt, Houtvester bij het boschwezèn in N.O.-I. Tweede druk met 37 afbeeldingen . . . . . . Prijs/2.—

III. DE KINA-CULTUUR, door A. Groothoff, Oud AdjunctDirecteur der Gouvernements Kina-Onderneming in N. O.-I. Tweede druk met 29 afbeeldingen Prijs ƒ2.—

IV. CAOUTCHOUC, door Dr. A. J. Ultee, Directeur van het Bezoekisch Proefstation te Djember. Tweede druk met 38 afbeeldingen r• • s .Prijs ƒ 2.—

V. DE RIJST, door J. J. Paerels, Leeraar aan de Middelbare Koloniale Landbouwschool .te Deventer. Tweede druk met

28 afbeeldingen . . . Prijs/2.—

VI. THEECULTUUR, door Dr. J. J. B. Deuss, Chemisch assistent aan het proefstation voor thee te Buitenzorg. Tweede druk

met 52 afbeeldingen . .4 Prijs f2.—

VII. DE KOFFIECULTUUR, door J. Hagen, Oud-Planter. Tweede druk met 38 afbeeldingen . . ... . Prijs / 2.—

VIII. TABAK, door Dr. O. de Vries, Scheikundige aan het Proefstation voor Vorstenlandsche Tabak te Klaten. Tweede druk

met 47 afbeeldingen . . Prijs/2.—

IX. DE CASSAVE, door K. R. F. Blokzeyl, Ambtenaar bij het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel te Buitenzorg, met 21 afbeeldingen ....... Prijs/2.—

X. DE KOKOS-CULTUUR, door H. R. Roelfsema, Directeur eener Klapperonderneming in de Molukken, met 42 afbeeldingen Prijs ƒ2.—

XI. CACAO, doorDr.W. Roepke, Directeur van het Proefstation Midden-Java te Salatiga, met 56 afbeeldingen. Prijs ƒ3.— XII. DE VEZELSTOFFEN, door Prof. Dr. G. van Iterson Jr., Hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, met 42 afbeeldingen . . . M- Prijs/2.—

Uitgaaf van H. D. TJEENK WILLINK & ZOON, te Haarlem.

Sluiten