Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ruim drie eeuwen hebben wij, Nederlanders, in Indië gearbeid en hierdoor zfln wfl 'door zoo vele, zoo groote en zoo innige belangen, zoowel zedelijke als stoffelijke, met dat door de natuur gezegende eilandenrijk verbonden.

Veel hebben wij er in den loop der tijden tot stand gebracht en hierop mogen wij, met recht, trotsch zijn.

Maar veel blijft Mr nog voor ons te doen over en grootsch is voorzeker de taak, die wij er te vervullen hebben, t. w. het verder ontwikkelen van Insulinde's land en volk.

Willen wij ons naar behooren van deze taak kwijten en hierbij groote kans van slagen hebben, dan is het noodig, dat wij ons met hart en ziel wijden aan, dat wy onze kennis en energie ter beschikking stellen van Tropisch-Nederland, — bovendien, dat wy bij onzen arbeid karakter en initiatief, wil en durf aan den dag leggen.

Indië heeft voor hare verdere ontwikkeling goed onderlegde, karaktervolle, degelijke, ernstige werkers noodig.

Indië heeft voor zulke werkers op verschillend gebied een arbeidsveld, waarop zij hun arbeidskracht ten volle kunnen ontplooien.

Allereerst bjj den openbaren dienst, d. i. bij het gouvernement, bij de gewesten, bij de gemeenten en bij andere door de Regeering aan te wijzen instellingen.

Immers, naarmate de ontwikkeling van Indië voortschrijdt — en dit doet zij gestadig — gaat ook de-bestuurszorg daar te lande wijder en dieper, wordt de arbeid bij de verschillende

Sluiten