Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Het boek „De Volksraad", dat hierbij den belangstellende wordt aangeboden, bedoelt te zijn een handleiding bij het bestudeeren van alle verordeningen, dat instituut betreffende.

Het geeft in het eerste hoofdstuk een historisch overzicht van de tot stand koming en de algemeene beschouwingen, waartoe het ontwerp in de He en Ie Kamer aanleiding gaf. De betrekkelijke stukken werden bestudeerd, doch ik heb gemeend, niet alles wat bij de behandeling in de He en Ie. Kamer werö geschreven en gesproken over te nemen, maar mij beperkt tot het excerpeeren van die gedeelten, die bepaaldelijk den Volksraad betreffen, terwijl ik enkele uitspraken leijerlijk aanhaalde.

In het 2de hoofdstuk wordt een historiscken commentaar gegeven op de artikelen van het Regeerings Reglement; wat in de verschillende redevoreingen door elkaar was geuit, heb ik bij de betrekkelijke artikelen gerubriceerd, zoodat dit overzicht den lezer dadelijk in de stof oriënteert.

Het 3de hoofdstuk geeft een bewerking van alle verschenen Algemeene Verordetóngen en besluiten enz. tot een naar ik hoop ook door het publiek als zoodanig te erkennen practische handleiding, practisch vooral ook hierom, wijl in chronologische volgorde de werzaamheden van de verschillende autoriterten (in ruimen zin genomen) worden beschreven. In de rubriek aanteekeningen gaf ik enkele critische en toelichtende aanteekeningen.

In de bijlagen I—VI worden o. m. toegelicht de begrippen: ingezetenschap en Nederlandsch onderdaanschap.

De raadpleging van dit werk wordt vergemakkelijkt door een personen-register en een zaak-register, terwijl een verwijzingstafel het opzoeken der artikelen vereenvoudigt.

Het bleek noodzakelijk bij de historische toelichting en commentaar een ander lettertype te kiezen dan in de prospectus werd aangegeven, wilde de omvang niet nog meer uitdijen dan thans reeds het geval is geweest. De bruikbaarheid van de hier gevolgde methode zal de practijk moeten aantoonen. Voor opmerkingen houd ik mij gaarne aanbevolen. Ook voor toezending van eventueele besprekingen van dit werkje.

C. C. VAN HELSDINGEN Jr.

Sluiten