Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK fc

HISTORISCHE TOELICHTING.

§ 1. Inleiding.

1 De idee van een vertegenwoordigend lichaam voor Indië, zooals thans als een volboren wicht aan Indië is geschonken, heeft een lange ontwikkeling doorgemaakt. Minister Pleyte mag ten slotte de medicus geweest zijn, die zijn diensten verrichtte zóó dat vrij vlot het wicht, waarvan de Nederlandsche wetgever reeds zoolang zwanger ging, het levenslicht aanschouwde, hij is niet de eenige geweest.

Bijzondere medische kennis is van hem niet gevergd geworden, de omstandigheden waren hem in alle opzichten gunstig, slechts bij hooge uitzondering moest hij daadwerkelijk ingrijpen, om te voorkomen, dat het wicht nog in zijn geboorte verstikte. Hij heeft het voorrecht mogen smaken - zooals hij zelf zeide - om h !l kind ten doop te houden. Maar niet aan zijn kunde en kennis al.een danken* wij .thans den Volksraad.

2 De ontwikkeling dateert reeds van 1893. Het steeds groeiend besef, dat de bestuursorganisatie van het Regeeringsreglement, die er een was van zoo straf mogelijke ; centralisatie, te knellend was voor het zich gestadig ontwikkelende maatschappelijke leven, de al meer zich openbarende teekenen >van ontwakend leven, van een onbevredigd zijn met de ambtenarenheerschappij, de steeds groeiende wenschen van de niet-ambtenareningezetenen om mede-zeggingschap te hebben in staatsbestuur, '-de zich buiten Nederlandsch-Indië in het Oosten zich afspelende "politieke gebeurtenissen, al deze factoren hebben er toe medegewerkt, dat Mr. W. K. Baron van Dedem, Minister van Kolomen in het 'kabinet-vAN Tienhoven, den durf had, om den 1 en November 1893 een wetsontwerp bij de Staten-Generaal in te dienen, dat de eerste stap was tot hetgeen thans is bereikt. Opzichzelf had deze wijziging van het Regeeringsreglement nog niet veel om het lijf en beoogde het in hoofdzaak een reorganisatie van

Sluiten