Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De besprekingen liepen in de le Kamer vlot af. Over het algemeen was men welwillend gezinci; al werd nu en dan een wanklank gehoord, een terechtwijzing gegeven, een verwijt van vluchtigheid geuit, men bleef hoffelijk.

B. Mondelinge beraadslaging.

De beraadslagingen, werden geopend door den heer Colijn.

Na een belangrijke uiteenzetting van de politieke en ceconomische opleving in Nederlandsch-lndië, de beteekenis van den SarekatIslam overgaande tot de bespreking van dit Ontwerp, betoogde de heer Colijn d it het ontwerp hem sympathiek was, in zooverre een zoo belangrijke plaats daarin werd ingeruimd aan het inlandsch element, en er nu een gelegenheid werd geboden om zich uit te spreken en op officieele wijze kenbaar te maken wat men meent te moeten kenbaar maken, en ten slotte dat de Regeering in Nederlandsch-lndië eveneens gelegenheid krijgt om af en toe eens naar buiten haar daden te motiveeren.

Doch ook hij meende, dat bij een behoorlijken gang van zaken, een ontwerp als dit, maar dan natuurlijk van meer ingrijpend karakter, aan het eind van de politieke ontwikkelingsgang en niet aan het begin daarv. n had behooren te komen

Hij vreesde dat men gevaar liep thans te krijgen politicians zonder ervaring en zonder kennis van wat werkelijk voor Indië noodig is; menschen, die het vermogen tot zelfbeheersching missen en bij wie zelfoverschatting de plaats van het zelfvertrouwen inneemt, een soort politiek mandarijnendom.

Iedere ontwikkeling tot politieke zelfstandigheid moest z.i. aanvangen met de behartiging van de huishoudelijke belangen van de bevolking in engsten en engeren zin en daarna moet haar in het klein ook de uitvoering van algemeene verordeningen worden opgedragen, en eerst nadat die leerschool was doorloopen — want ook de politieke zelfstandigheid moet worden geleerd en beoefend—eerst daarna had men moeten komen tot de deelneming aan het algemeen landsbestuur.

1 De desa's als locale organen hadden eerst tot werkelijk autonome en zelfbesturende lichamen moeten zijn gem iakt; en de regentschappen op Java hadden tot rechtsorgaan in westerschen zin kunnen worden omgevormd, tot gebiedsdeelen met autonotnie en aanvankelijk in beperkte mate, met zelfbestuur.

„Zoo zou men de neiging tot politieke zelfstandigheid in juiste banen leiden en tegelijk in een goed geordend inlandsch bestuur-

Sluiten