Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

TOELICHTING OP DE ARTIKELEN VAN HET REGEERINGS-REGLEMENT. (Wet van 16 December 1916 I. Stbl. 1917: 114.)

1917 No. 114. REGEERINGS-REGLEMENT. VOLKSRAAD. Wet.

(Indisch Staatsblad) van 16 Decemberl916(Nederlandsch Staatsblad No. 353) tot nadere wijziging van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-lndië in verband met de instelling van een volksraad in Nederlandsch-lndië.

Nederlandsch *fi<*|vStaatsblad

-No. 535. Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zjen of hooren lezen, Saluut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandschlndië nader te wijzigen, hoofdzakelijk ten einde daar te lande door de instelling van een vertegenwoordigend lichaam aan de Nederlandsche onderdanen, ingezetenen van Nederlandsch-lndië, gelegenheid te geven tot medewerking aan de behartiging van de belangen van dat gebied;

sHïMffdzakelijk; want de Minister nam deze gelegenheid te baat om tegelijker tijd eenige kleine noodige wijzigingen in het R. R. aan te brengen zooals blijkt uit art. 1 No. 1. II, IV, V, VI, VII, VIII en IX* waarvan de Nos. I. II, VI, VII en VIII in geenerlei verband staan met de instelling van den Volksraad.—

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstMÉk! gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Sluiten