Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar men den Volksraad in beginsel wilde doen zijn een vertegen-i woordigend lichaam is terecht de naam Koloniale Raad verworpen en verdient de Volksraad de voorkeur, daar nü is weggenomen het begrip' dat het lichaam voor een Kolonie is ingesteld (MR. Kleintjes) doch waarom liet men in den eed van Art. 136, dan het woord Kolonie staan? Beter ware hier te lezen: Nederlandsch-lndië.

Vgl. over een Kolonialen Raad in Nederland blz. 26.

• (2) De Gouverneur-Generaal raadpleegt den Volksraad over

alle zoodanige onderwerpen, als waarover hij het oordeel van den

Volksraad wenscht te vernemen.

Hier wordt de bevoegdheid van den O. G. uitgesproken. In het volgende lid worden enkele onderwerpen genoemd, waarbij de G. G. verplicht is het advies van den Volksraad te hooren.

Deze bepaling was een aanvulling door den Minister van zijn oorspronkelijk ontwerp. En werd door sommigen ook meer schijn dan wezen genoemd.

Mr. Beumer daarentegen verdedigde het; dat de Indische Regeering van deze bevoegdheid slechts weinig gebruik zou maken, meende hij op goede gronden niet van Haar te mogen veronderstellen, waar uit de stukken hem gebleken was, dat èn de Gouverneur-Generaal èn de Raad van Indië gaarne een uitbreiding van de bevoegdheden van den V. R. hadden gezien, in dien zin, dat hem een aandeel in de wetgeving van Indië was toevertrouwd. Hij meende verder, dat „met name de G. G. verheugd zal zijn, indien hij een plaats heeft, waar hij ten aanhoore van de geheele Indische bevolking eens kan spreken over punten van algemeen staatsbeleid, waar Hij de politiek door de Regeering gevolgd zal kunnen verdedigen".

Mr. Pleyte verdedigde deze aanvulling door er op te wijzen, hoe het voorshands een onmogelijkheid is om aan dit college van 30, 40menschen_ wetgevende bevoegdheid toe te kennen: „De wetgevende arbeid, die thans door den G. G. in vereeniging met den R. v. N. I. wordt verricht, is van zulk een omvang, dat de verspreid wonende leden van het nieuwe college, wier dagelijksche werkzaamheden hun veelal niet zullen veroorlooven meer dan een beperkt gedeelte van hun tijd aan de verplichtingen van het lidmaatschap ie wijden, bezwaarlijk belast kunnen worden met medewerking aan deze uitgebreide taak, welke hun voortdurende aandacht en menigvuldige samenkomsten zou vorderen. In het systeem van wetgeving in de koloniën behoort derhalve door de instelling van het nieuwe orgaan, vooralsnog geen verandering te worden gebracht."

Maar omdat hem dit niet bevredigde, had hij aan den eenen kant den G. G. de bevoegdheid gegeven den raad van dat college te winnen zoo vaak als hij daarvan gebruik zou willen maken en aan den anderen kant aan dat college gegeven het petitierecht, waardoor het in voortdurende gedachtenwisseling met de Regeering kan treden en daardoor zijn wenschen kan kenbaar maken. fa

j (3). Hij is tot die raadpleging verplicht ten aanzien van:

Verplicht, dus dit in tegenstelling met de bepaling van het vorige lid;

Sluiten