Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. Fock ging met den Minister ten deze geheel accoord. Voorloopig kon de V. R. niet anders dan adviseerend college zijn. Wetgevend naast den Raad v. Indië was ondenkbaar, dan moet tegelijk de werkkring van den Raad van Indië geheel gewijzigd worden in den geest van den Raad van State hier te lande.

~Met klem verzette hij zich tegen het voorstel van den hr. Knobel om den G. G. bevoegdheid te geven t. a- v. de begrooting af te wijken van het advies van den V. R. Het heeft geen zin, dat wanneer een'wetgevend college —en dit wordt de V. R. nu reeds t. a. v. de begrooting (d. i. voorloopig! wetgevend) — een beslissing heeft genomen, de G. G. die de uitvoerende macht heeft, in de beslissing van dat college wijziging brengt; zulk een wijziging zou alleen door een hoogere wetgevende macht, — dat is de wetgevende macht in Nederland-, worden aangebracht. Bovendien zou het leiden tot zeer onjuiste en scheeve verhoudingen.

Hel gezag van den G- G. wordt zeker niet hoog gehouden indien de G, G. in hefr stelsel van hr. Knobel openlijk is afgeweken van de beslissingen van den V. R. en de Staten-Generaal ten slotte den V. R. tegenover den G, G. in het gelijk stelt — hetgeen toch best kan voorkomen. Bovendien het hier voorgestelde stelsel, werkt ook in Suriname en Curacao en het heeft tot nog toe geen bezwaren opgeleverd-

b. de bestemming van het voordeelig en de dekking van het nadeelig slot der onder a bedoelde rekening.

c. het aangaan van geldleeningen ten laste van en hel waarborgen vgn geldleeningen door Nederlandsch-lndië krachtens besluit van den Gouverneur-Generaal, waaronder niet is begrepen de uitgifte van schatkist-biljetten of schatkist-promessen en verponding of beleening van producten van ondernemingen van het Land;

Artikel 18 Comptabiliteitswet.

Behoudens hetgeen bij het tweede en derde lid van dit artikel wordt bepaald, worden geldleeningen ten laste van N. I. niet aangegaan, noch door N. I. gewaarborgd, dan krachlens de wet oj krachtens besluit van den G. G., overeenkomstig het gevoelen van den V. R., goedgekeurd bij de wet.

Met inachtneming van nader bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen regelen is de G. G. bevoegd, de uitgifte van N. I. schatkistbiljetten of schatkistpromesstn te bevelen.

Verponding of beleening van gouvernements-producten op den voet van artikel 22, geschiedt krachtens machtiging van den G. G.

De groote beteekenis van deze verplichte raadpleging en de voorloopige vaststelling der begrooting overeenkomstig het gevoelen van den V.R. | is hierin gelegen, dat ieder jaar door den V- R. critiek kan worden -I uitgeoefend op het geheele beleid der Regeering. Al zal de V.R. bij die critiek een groote mate van zelfbeheersching toonen, wil hij eenig resultaat bereiken, zie Hoofdstuk UI No. 109.

Sluiten