Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 134.

Een lid van den Volksraad kan niet tegelijk zijn vice-president of lid van den1 Raad van Nederlandsch-lndië, hoofd van een departement van algemeen bestuur of president of lid der Algemeene Rekenkamer.

De woorden: president of lid der Algemeene Rekenkamer werden door den Minister uit het amendement—Bogaardt overgenomen. De door dezen voorgestelde uitsluiting van den Algemeenen Secretaris werd ingetrokken, na de opmerking van den minister, dat de Algemeene Secretaris geen ambtelijk voorlichter der Regeering is.

Dit artikel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Artikel 135

De nadere bepaling van. het aantal der in het derde, vierde en zesde lid van art. 132 bedoelde leden, zoomede de regeling van de verkiezing van de leden, bedoeld in het vijfde lid van dat artikel, geschieden bij algemeene verordening.

Op een vraag van Mr. Heeres antwoordde de Minister dat de Kroon t.a.v. deze regeling zich de bevoegdheid voorbehoudt haar in art. 20 R.R. gegeven.

Dit artikel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Artikel 136.

(1) De leden van den Volksraad stemmen zonder last van of ruggespraak met hen, door wie zij zijn benoemd of verkozen.

(2) Zij leggen vóór het aanvaarden hunner bediening als lid van den Volksraad in handen van den Gouverneur-Generaal of in de vergadering van den Volksraad in handen van den Voorzitter, daartoe door den Gouverneur-Generaal gemachtigd, den volgenden eed, (verklaring en belofte) af :

„Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot lid (tevens Voorzitter) van den Volksraad benoemd (verkozen te worden) middellijk noch onmiddellijk onder welken naam of voorwendsel ook, aan iemand wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd of geven zal."

„Ik zweer (belooj), dat ik, om iets in deze bediening te doen of te laten, van niemand hoegenaamd eenige beloften of geschenken zal aannemen, middellijk noch onmiddellijk".

„Ik zweer (beloof) trouw aan den Kon ng en dat ik het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-lndië steeds zal helpen onderhouden en het welzijn der kolonie naar mijn vermogen zal voorstaan".

Sluiten