Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Indië meer en meer een acht-maandsch verlof geven, waarvan twee maanden gerekend worden noodig te zijn voor de uit- en thuisreis en 6 maanden voor het verlof in Europa.

De Minister nam het amendement over.

(2) Indien tot lid van den Volksraad zijn benoemd of verkozen personen, die niet of niet langer lid van den Volksraad kunnen zijn, vernietigt de Gouverneur-Generaal hunne benoeming of hunne verkiezing of ontslaat hij hen. Het ontslag van het lid, tevens voorzitter, geschiedt in de gestelde gevallen door den Koning.

(3) De leden zijn bevoegd te allen tijde hun ontslag te nemen; zij geven daarvan schriftelijk kennis aan den Gouverneur-Generaal.

(4) De regelen omtrent de wijze van voorziening in opengevallen plaatsen, omtrent overlegging en onderzoek van geloofsbrieven van nieuwinkomende leden, omtrent de beslissing van de geschillen welke aangaande die geloofsbrieven of de verkiezing rijzen, alsmede hetgeen verder voor de uitvoering van dit artikel noodig is, worden bij algemeene verordening vastgesteld.

Dit artikel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Artikel 139.

(1) De Volksraad houdt zijne vergaderingen in het openbaar te Batavia.

In het voorloopig verslag der Ie Kamer werd ernstig bezwaar gemaakt dat in dit artikel geen voorschrift was opgenomen omtrent de taal der debatten. „Eene zoo gewichtige aangelegenheid als de taalkwestie moet wettelijk worden geregeld, waar het een land geldt als Indië, alwaar het getal der gesproken talen zoo buitengewóón groot is. Zij zouden gaarne zien, dat dit onderwerp bij eene novelle geregeld werd. (Hier wilde dus de Ie Kamei weer eens toepassen het reeds vroeger eenige malen met succes aangewende middel, dat we „verkapt recht van amendement" zouden kunnen noemen v. H.) en wel in ruimen zin, opdat alle bewoners van Indië beseffen, dat de V.R. niet is eerfe vertegenwoordiging van een beperkt gedeelte der bevolking, maar van de bevolking in haar geheel."

Sommigen achtten het stuitend, wanneer de Voorzitter een bekwaam en geacht lid het zwijgen zou moeten opleggen, omdat hij niet in staat is een Nederlandsche redevoering te houden.

Zie verder de beraadslagingen in de Ie Kamer blz. 23.

(2) De deuren worden gesloten, wanneer minstens vijf leden het vorderen, dan wel de voorzitter het noodig keurt.

Sluiten